МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Предстоящи обучения

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в двудневни обучения за местни лидери, организирани във връзка с обявените приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), които ще бъдат проведени при следния график:

Двудневно обучение за най-малко 10 участници за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи на тема “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“,  5 и 6 ноември 2018 г., 10:00 ч., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново, ул. Шипка №172.

Двудневно обучение за най-малко 10 участници за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи на тема “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР“,  7 и 8 ноември 2018 г., 10:00 ч., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново, ул. Шипка №172.

Двудневно обучение за най-малко 10 участници за местни лидери, за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи на тема “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ от СВОМР, финансирана от ОПИК 2014-2020 чрез ЕФРР“,  12 и 13 ноември 2018 г., 10:00 ч., зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, гр. Дряново, ул. Шипка №172.