МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Списък на сключените договори

Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ има сключен договор по Споразумение за Водено от общностите местно развитие с № РД 50-45 /30.04.2018 г.

 

 Регистър на сключените договори с ФЛ и ЮЛ към 31.01.2024

 Регистър на сключените договори с ФЛ и ЮЛ към 31.01.2023

 Регистър на сключените договори с ФЛ и ЮЛ към 30.05.2022

 Регистър на сключените договори с ФЛ и ЮЛ към 31.12.2021