МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

УСТАВ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 28.11.2016 г.

Виж Устав

Виж Учредителен протокол

 

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДРЯНОВО - ТРЯВНА -

В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на СДРУЖЕНИЕ “Местна инициативна група Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана”, организацията на дейността му, неговите принципи, задачи, цели и средства за постигането им, както правата, задълженията и отговорностите на членовете му и на органите за управление, при осъществяването на дейността им в обществена полза, в изпълнение на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

През периода 2014 – 2020 година сдружението ще прилага подхода Водено от общностите местно развитие на територията на общините Дряново и Трявна. Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес.

І. СТАТУТ

Чл.1. (1) СДРУЖЕНИЕ “Местна инициативна група Дряново и Трявна в сърцето на балкана”, наричано по-нататък в Устава СДРУЖЕНИЕТО, е доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от Закона юридическите лица с нестопанска цел и подлежащо на регистрация по реда на същия Закон, което чрез своите членове – български и чуждестранни дееспособни физически и юридически лица, допринася за реализиране на местните нужди и инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС и други финансиращи програми за развитие на територията в сферите на: подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса, осигуряване на възможности за заетост, цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места, съдейства за генериране и реализиране на нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси, работа с млади хора, насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността; прилагане на интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката; насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила; повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури; подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението, обмен на информация, взаимстване на опит от сродни организации в страната и чужбина, сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местното самоуправление и местна администрация, както и с представители на частния бизнес.

(2) Юридическото лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

(3) СДРУЖЕНИЕТО се учредява за неопределен срок.

(4) СДРУЖЕНИЕТО е неполитическа организация и е независимо от държавни, политически, синдикални и други органи и организации.

(5) СДРУЖЕНИЕТО представлява публично-частно партньорство със задължително участие на общините от територията на действие на МИГ, съгласно решение на общинските съвети.

Чл.2. СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице с отделна банкова сметка и печат.

Чл.3. СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейността си на основата на действащото в страната законодателство, своя Устав, решенията на Колективния върховен орган и неговите ръководни органи в рамките на техните правомощия.

Чл.4. Сдружението се изгражда на следните принципи:

1. Равнопоставеност между представителите на публичните институции и частния бизнес;

2. Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на общините, съставляващи сдружението;

3. Равнопоставеност между представителите на земеделския и неземеделския бизнес;

4. Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на пол, раса, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му;

5. Колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения;

6. Лична отговорност при изпълнение на взетите решения;

7. Екипност в работата на ръководните й органи;

8. Публичност, откритост, информираност на обществеността за дейността на МИГ.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.5. СДРУЖЕНИЕТО ще осъществява своята дейност под наименованието “Местна инициативна група Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, изписвано накратко “МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, което ще се изписва и на английски език по следния начин: “Local Action Group Dryanovo – Tryavna - in the heart of the Balkan” (“LAG Dryanovo – Tryavna - in the heart of the Balkan ”).

Чл.6. Седалището на СДРУЖЕНИЕТО е в гр. Дряново, а адресът на управление – гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 172.

Чл.7. Всяко писмено изявление от името на СДРУЖЕНИЕТО трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и номер по БУЛСТАТ.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

Чл.8. СДРУЖЕНИЕТО има следния предмет на дейност:

1. Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности;

2. Кандидатстване за финансиране на Стратегията за местно развитие (СМР) на местна инициативна група пред Министерство на земеделието и храните (МЗХ) спрямо

правилата на подхода ВОМР и съответните разпоредби на МЗХ, както и кандидатстване за финансиране пред други програми на Европейския съюз;

3. Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията на местната инициативна група спрямо правилата на ВОМР и съответните разпоредби на МЗХ;

4. Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи;

5. Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност;

6. Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации;

7. Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, бизнес среди;

8. Предлагане на различни форми за обучение и професионална квалификация;

9. Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали;

10. Прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността;

11. Участие в дейности на мрежа от структури в селски райони;

12. Поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики;

13. Участие в други сдружения с нестопанска цел - асоциации, федерации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина;

14. Изготвя и изпълнява проекти, за постигане целите на сдружението.

Чл.9. Основните цели на СДРУЖЕНИЕТО са:

1. Подпомагане развитието на селските райони;

2. Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ВОМР на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

3. Насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата селскостопанска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и допринасяне за укрепване на селските райони;

4. Подпомагане развитието на селските райони в сферите на: подобряване на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;

5. Стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони чрез развиване на целева и иновативна политика в селските райони;

6. Спомагане за развитието на неземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони;

7. Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население /общност/;

8. Подпомагане, активизиране и разширяване на транс-националното взаимодействие чрез участие в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;

9. Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната и страни членки на ЕС;

10. Предприемане на действия и инициативи за засилване на местната идентичност на селските райони;

11. Спомагане за развитието на междуобщинското сътрудничество;

12. Съдействане за увеличаване на местния капацитет и знания на района;

13. Предприемане на действия и политика, свързани с презентиране на национално равнище на уникалността на селските райони, характерните за тях местни продукти, специфичните обичаи и традиции.

14. Предприемане на действия и инициативи за разширяване на достъпа до алтернативни /допълнителни/ доходи за местните жители;

15. Подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти;

16. Увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност с цел по-добро развитие на селските райони;

17. Мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре;

18. Помагане на изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;

19. Повишаване цялостната атрактивност и привлекателност на селските райони като място за достоен и интересен живот и работа.

Чл.10. За постигане на своите цели Сдружението използва всички средства, които не противоречат на Конституцията и законите на страната.

IV. ВИД НА ДЕЙНОСТ И ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

Чл.11. (1) СДРУЖЕНИЕТО ще извършва общественополезна дейност.

(2) В съответствие с изискванията на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел има за предмет и може да извършва самостоятелно или в съдружие с други физически и/или юридически лица допълнителна стопанска дейност за набиране на парични средства за осъществяване на целите, за които е регистрирано, а именно:

1. Издателска дейност;

2. Консултантска дейност и услуги, изготвяне на анализи, организиране и провеждане на семинари, обучения, демонстрации, проучвания и други подобни във връзка с предмета на дейност и целите на СДРУЖЕНИЕТО;

3. Създаване и разпространение на информационни продукти;

4. Управление на собствено имущество;

5. Политика, във връзка с презентиране на национално равнище на уникалността на селските райони, характерните за тях местни продукти, специфичните обичаи и традиции.

(3) СДРУЖЕНИЕТО не разпределя печалба от допълнителна стопанска дейност. Всички приходи от тази дейност се използват за постигането на заявените с този Устав цели и в предвидените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел възможности. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Колективния управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.12. СДРУЖЕНИЕТО има свой бюджет, собствено счетоводно отчитане и може да разкрива банкови сметки в лева и валута.

Чл.13. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от недвижими имоти, движими вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост, парични средства, вземания, ценни книжа и други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридически лица с нестопанска цел.

Чл.14. СДРУЖЕНИЕТО управлява и разпределя паричните постъпления, включително целеви държавни субсидии и такива от чужбина.

Чл.15. Финансовата година завършва в края на всяка календарна година. За начало се счита датата на вписване на СДРУЖЕНИЕТО в регистъра при Окръжния съд по седалището й.

Чл.16. Бюджетът на СДРУЖЕНИЕТО се предлага от Колективния управителен орган и се одобрява от Колективния върховен орган в началото на всяка финансова година.

Чл.17. (1) Основен източник на придобиване на средства от Сдружението е кандидатстването по програми за финансиране на стратегии за местно развитие, включително по подхода ВОМР на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

(2) Бюджетът на СДРУЖЕНИЕТО се формира още от годишен членски внос, спонсорство, дарения, завещания, приходи от осъществяваната от нея стопанска дейност, както и чрез всички други разрешени от закона способи.

(3) По решение на Колективния върховен орган членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Колективния върховен орган. В решението си Колективния върховен орган определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Колективния върховен орган.

Чл.18. (1) Всички членове на Сдружението дължат имуществени вноски под формата на членски внос.

(2) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО заплащат годишен членски внос, одобряван ежегодно до 30.11./тридесети ноември/ на годината, предхождаща годината, за която се отнася от Колективния върховен орган по предложение на Колективния управителен орган.

(3) Учредителната вноска е в размер на 24.00/двадесет и четири/ лв. за юридическите лица и 12.00/дванадесет/ лв. за физическите лица.

(4) Членският внос на общините се определя ежегодно до 30.11. на годината, предхождаща годината, за която се отнася от Колективния върховен орган по предложение на Колективния управителен орган, като при учредяването той е в размер на 1 000.00 (хиляда) лв. за община.

(5) Членският внос се заплаща в срок до 20.12./двадесети декември/ на годината, предхождаща годината, за която се отнася.

Чл.19. При приключване на годишния баланс със загуба Колективния върховен орган може да вземе решение, с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите, за внасяне на допълнителни вноски от членовете за покриването на загубата.

Чл.20. (1) Разходите на СДРУЖЕНИЕТО се извършват съгласно бюджета за съответния финансов период, предложен от Колективния управителен орган и одобрен от Колективния върховен орган.

(2) СДРУЖЕНИЕТО разходва имуществото си за посочените в чл. 38 ал. 1 от ЗЮЛНЦ цели и дейности и по-конкретно за:

1. Управление и администриране на средства по подхода ВОМР по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности;

2. Финансиране на проекти на местни бенефициенти и за осъществяване на стратегията на Сдружението за развитие на селските райони в областта на: подобряване на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;

3. Дейности, свързани с приобщаването на Сдружението към Националната и Европейска селски мрежи за развитие на селските райони и участие в други организации;

4. Обучителни, информационни, изследователски и други дейности, необходими за осъществяването на целите на сдружението;

5. Други цели, определени със закон.

Чл.21. По предложение на Колективния управителен орган, одобрено от Колективния върховен орган, могат да се формират целеви парични фондове, включително и във валута, за финансиране на отделни дейности и мероприятия за осъществяване целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО, като средствата могат да се набират и от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.22. СДРУЖЕНИЕТО отговаря за поетите задължения до размера на притежаваното от него имущество. То не носи отговорност за имуществените задължения на членовете си.

VІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.23. (1) Участието в СДРУЖЕНИЕТО е доброволно.

(2) Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат:

1. Всяко физическо лице, което има постоянен адрес и/или работи на територията на една от двете общини и отговаря на изискванията на чл. 69 от настоящия Устав; 2. Всяко юридическо лице, регистрирано по ТЗ (ЗК, ЗЮЛНЦ), което има седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ и отговаря на изискванията на чл. 69 от настоящия Устав. 3. Клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ най-малко 5 години преди подаване на заявление за одобрение.

4. Членовете - юридически лица се представляват пред Сдружението от своите законни представители или изрично упълномощени за това физически лица.

(3) Членовете на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат български и/или чуждестранни - дееспособни физически и/или юридически лица, които чрез своето членство съдействат за осъществяване целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО така, както са формулирани в Устава, заплащат редовно членски внос, определен от Колективния върховен орган и спазват неговия Устав.

Чл.24. (1) Нови членове на СДРУЖЕНИЕТО, отговарящи на условията за членство, съгласно чл. 23 от Устава, се приемат от Колективния върховен орган въз основа на писмена молба, подадена до Колективния управителен орган. В молбата кандидатите заявяват, че споделят целите и задачите на СДРУЖЕНИЕТО и декларират писмено, че ще спазват Устава й.

(2) Молбата се разглежда на първия Колективен върховен орган, проведен след постъпването й в Колективния управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО.

(3) Приемането на нов член на СДРУЖЕНИЕТО се извършва с решение на Колективния върховен орган, с обикновено мнозинство от половината плюс един от присъстващите членове.

(4) При отказ за членство от Колективния върховен орган, нова молба може да бъде подадена не по-рано от шест месеца след датата на направения отказ.

(5) Членството се счита за възникнало след решението на Колективния върховен орган, към датата на заплащането на дължимия за съответния период до края на годината членски внос. Същият се внася в 10-дневен срок от датата на решението на Колективния върховен орган.

(6) Решението на Колективния върховен орган за приемане или отказ на молбата за членство е окончателно и не може да бъде обжалвано.

(7) Учредителите нямат никакво предимство и не се ползват от привилегии при осъществяване дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.25. Всеки пълноправен член на СДРУЖЕНИЕТО има право:

1. Да участва в работата на Колективния върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО; да гласува по направените предложенията; да отправя предложения относно дейността на СДРУЖЕНИЕТО до Колективния върховен орган;

2. Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролните органи на СДРУЖЕНИЕТО;

3. Да внася за разглеждане в ръководните и контролните органи на СДРУЖЕНИЕТО предложения по въпроси, засягащи дейността му.

4. Да участва в дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

5. Да иска обяснение от ръководните органите на СДРУЖЕНИЕТО в случай на неизпълнение на приети решения;

6. Да напусне СДРУЖЕНИЕТО по всяко време като спазва определения за напускане ред;

7. Да се ползва от резултатите от дейността на Сдружението съгласно с разпоредбите на устава;

8. Да получи документ, удостоверяващ членството му в СДРУЖЕНИЕТО. 9. Да участва в комисия за избор на проекти към стратегията за местно развитие на МИГ.

Чл.26. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен:

1. Да заплаща своевременно членския си внос в размерите и срока, определени от Колективния върховен орган;

2. Активно да участва в реализиране целите на СДРУЖЕНИЕТО;

3. Да спазва настоящия устав и изпълнява решенията на ръководните органи на СДРУЖЕНИЕТО;

4. Да предоставя информация за дейността си, необходима за изготвянето на документи, оценки и справки;

5. Да обсъжда и взима решения по препоръките на Колективния управителен орган на СДРУЖЕНИЕТО;

6. Да спазва професионалната етика в отношенията с останалите членове на СДРУЖЕНИЕТО;

7. Да не осъществява дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

8. Да не разгласява и пази етичната тайна, относно информацията и предаването на информация извън членовете на Сдружението;

Чл.27. (1) Всеки член може да напусне доброволно СДРУЖЕНИЕТО след подаване на писмена молба най-малко един месец предварително и след уреждане на всички финансови взаимоотношения.

(2) Членството на юридическите лица се прекратява след прекратяване на дейността им по съответния ред. В случаите на прекратяване и преобразуване, за член на СДРУЖЕНИЕТО се счита правоприемникът на прекратения или преобразуван член. При всички други преобразувания на член на СДРУЖЕНИЕТО /сливане, отделяне, разделяне/, при които досегашният член губи юридическата си самостоятелност, новият или новите лица могат да участват в Сдружението след изрично писмено изразено желание за това.

Чл.28. (1) Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде изключен:

1. при неплащане на членския внос в продължение на три месеца от датата, фиксирана като краен срок за внасянето му;

2. при грубо и системно нарушаване на Устава;

3. при осъществяване на дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

4. доброволно прекратяване на членството съгласно чл 32, ал.1, т. 4 от Устава – всеки член може да прекрати членството си в СДРУЖЕНИЕТО по собствено желание, след подаване на изрична писмена молба, разглеждането и гласуване на същата от Колективния върховен орган.

5. ако не отговаря на изискванията на чл. 69 от Устава.

(2) Предложение за изключване на член може да бъде направено от всеки член на СДРУЖЕНИЕТО.

(3) Изключването се извършва с решение на Колективния върховен орган, взето с обикновено мнозинство от половината плюс един от присъстващите членове на СДРУЖЕНИЕТО. Предложеният за изключване член не взема участие при гласуването.

(4) Напусналите или изключени членове на СДРУЖЕНИЕТО не могат да имат претенции към имуществото и като СДРУЖЕНИЕТО не дължи връщане на направените имуществени вноски.

VІІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.29. (1) Органите на сдружението са:

1. Колективен върховен орган (КВО);

2. Колективен управителен орган (КУО);

(2) Управлението се осъществява при спазване на принципите:

1. Изборност;

2. Равнопоставеност;

3. Демократичност;

4. Отчетност и отговорност на органите на Сдружението; Счетоводният отчет се публикува на сайта на СДРУЖЕНИЕТО;

5. Публичност на дейността на органите на Сдружението.

Чл.30. (1) СДРУЖЕНИЕТО може да създава и други временни и постоянни структури съобразно интересите и потребностите на членовете на СДРУЖЕНИЕТО и за постигане на целите му.

(2) Допустимите бенефициенти на сдружението, критериите за избор и процедурите за финансиране на проекти на бенефициентите се определят от правилника и процедурите за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.

Чл.31. (1) Колективният върховен орган е върховен орган за управление на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички негови членове.

(2) Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор имат дял в колективния върховен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас.

Чл.32. (1) Колективния върховен орган:

1. Изменя и допълва Устава;

2. Взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски внос или на имуществените вноски и определя начина на събирането му по предложение на колективния управителен орган;

3. Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност и други вътрешни актове, в случай, че последните не бъдат възложени на други органи;

4. Приема нови членове на СДРУЖЕНИЕТО, освобождава членовете на СДРУЖЕНИЕТО, подали молба за доброволно прекратяване на членството, взема решения за изключване на членове по предложение на Колективния управителен орган;

5. Определя броя и членовете на Колективния управителен орган, избира и освобождава същите, избира и освобождава председателя и заместник – председателя на КУО измежду неговите членове;

6. Приема по предложение на КУО бюджет, основни насоки и програма за дейността на сдружението, годишния доклад за дейността и финансовия отчет на сдружението, както и годишния отчет на КУО за дейността му;

7. Взема решения за събиране на допълнителни парични и имуществени вноски от членовете на СДРУЖЕНИЕТО;

8. Взема решения по резултатите от финансовата ревизия на СДРУЖЕНИЕТО;

9. Взема решения за участие в други организации на СДРУЖЕНИЕТО или за прекратяването на СДРУЖЕНИЕТО, в съответствие с чл. 32, ал. 1, т. 10 от настоящия Устав;

10. При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО взема решение за начина за разпределянето на останалото имущество – движими вещи и недвижими имоти и парични средства, след удовлетворяването на кредиторите на СДРУЖЕНИЕТО;

 Устав - Учредително събрание