МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Пета международна конференция „Бъдещето на подхода Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“ - 4-6 юни 2018 г.

Пета международна конференция „Бъдещето на подхода Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“ - 4-6 юни 2018 г. Пета международна конференция „Бъдещето на подхода Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“ - 4-6 юни 2018 г. Пета международна конференция „Бъдещето на подхода Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“ - 4-6 юни 2018 г. Пета международна конференция „Бъдещето на подхода Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“ - 4-6 юни 2018 г. Пета международна конференция „Бъдещето на подхода Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“ - 4-6 юни 2018 г.