МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Медиите за нас

Резултати от търсенето

Резултати от мрежата

cccinfo.bg, 16.05.2020, МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ОТВОРЕНА.

eufunds.bg, 27.04.2020, МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.352 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Tryavna.eu, 27.04.2020, "МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 

Tryavna.bg, 22.04.2020, Конкурс за длъжността Експерт 2

sf.mon.bg/, 03.04.2020 г., Първият сключен договор по ОПНОИР в България от МИГ, ИА ОПНОИР

vomr.bg, 19.02.2020, Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява втори срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна"

Tryavna.eu, 18.02.2020, Информационна кампания във връзка с втори прием по ОПНОИР

Е-бюлетин на Национален център за информация и документация, бр.12, 2019 г., стр.9, 06.12.2019, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява процедура за подбор на проекти по ОПНОИР"

radiots.eu, 15.09.2019, Представители на МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ посетиха потенциалните си партньори в Италия

Е-бюлетин на Национален център за информация и документация, бр.9, 2019 г., стр.11, 10.09.2019, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява процедура за подбор на проекти по ОПНОИР"

GALMurgiaPiu, 07.09.2019, "Settimana dedicata alla cooperazione territoriale dal parte del GAL Murgia Più ed il GAL "Dryanovo - Tryavna - In the Heart of the Balkan"

Moliseversoil2000.it, 06.09.2019, "Strategia Leader, Gal Molise Verso il 2000 incontra Gal Dryanovo-Tryavna – In the heart of the Balkan"

Tryavna.eu, 19.08.2019, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“

TNS - Нет Телевизия Трявна, 16.08.2019, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява процедура за подбор на проектни предложения по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

TNS - Нет Телевизия Трявна, 31.07.2019, Интервю с г-жа Десислава Заевска - Изпълнителен директор на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

Youtube,com, 24.07.2019, ТВ предаване "От Габрово със Светлана Кацарска", "За първите фирми получили финансиране от МИГ „Дряново и Трявна- в сърцето на Балкана“ 

 

СетиТВ, 24.07.2019, ТВ предаване "От Габрово със Светлана Кацарска", "За първите фирми получили финансиране от МИГ „Дряново и Трявна- в сърцето на Балкана“ 

ДряновоNews, 10.07.2019, бр.12, стр.6, "Връчиха договорите на първите фирми с финансиране от МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Tryavna.bg, 01.07.2019, "Връчиха първите договори за одобрени проекти на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

GoTryavna.bg, 01.07.2019, "Връчиха първите договори за одобрени проекти на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

ДарикРадио.bg, 28.06.2019, "МИГ Дряново - Трявна" - първите договори"

RadioTS.eu, 28.06.2019, "На официална церемония връчиха договорите на първите фирми, спечелили финансиране от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

DarikNews.bg, 28.06.2019, "Връчиха договорите на първите фирми, спечелили финансиране от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”

Еufunds,bg, 14.06.2019, Отворени процедури - Актуални процедури по ОПОС, BG16M1OP002-3.014 - МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

GoTryavna.bg, 13.06.2019, Обява за откриване на процедура по ОПОС 

Tryavna.eu, 12.06.2019, "Подписаха договорите на първите одобрени проекти към МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

ВОМР.bg, 11.06.2019, "МИГ Дряново – Трявна стартира прием по мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР“

DarikNews.bg, 10.06.2019, "Мирослав Семов подписа договорите на четири фирми, чиито проекти са одобрени за финансиране"

Еufunds.bg, 05.06.2019, "Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключени административни договори по процедури: BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г."

TNS - Нет Телевизия Трявна, 23.05.2019, Репортаж от Информационна среща в град Трявна

DarikNews.bg, 21.05.2019, "Нови възможности за европейско финансиране представят експертите на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

ВОМР.bg, 07.05.2019, "Удължен краен срок на втория прием по мярка 7.2 в МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

ВОМР.bg, 22.04.2019, "МИГ Дряново - Трявна подписа Споразумение за изпълнение на транснационален проект"

GoTryavna.bg, 01.04.2019, "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ"

Трявна.eu, 24.03.2019, "Първи одобрени проекти на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

MigPavlikeniPolskiTrambesh.bg, 18.03.2019, МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в работна среща, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР, необходими за решаване на тематиките от обучения и посещения в ЕС.

GoTryavna.bg, 05.02.2019, "Мерки, които предстои да бъдат отворени през месец април от МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

GoTryavna.bg, 05.02.2019, "Мерки, които предстои да бъдат отворени през месец март от МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Дряново Нюз, 16.01.2019, бр.1, стр.4, "Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" представи реализираните и предстоящи дейности"

Дарик Нюз.бг, 14.01.2019, "Тече оценката на първите подадени пред МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" проекти"

Palo.bg, 11.01.2019, "Тече оценката на първите подадени проекти в МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" 

CCCINFO.bg, 10.01.2019, "Тече оценката на първите подадени проекти в МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Тревненска седмица, 09.01.2019, стр.5, "С амбиция за по-добро икономическо развитие на региона, Управителният съвет и екипът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" представиха настоящата и бъдещата си дейност"

Дарик Нюз.бг, 06.01.2019, "Одобриха проектното предложение на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Дарик Габрово, 03.01.2019, "Кои събития дадоха облика на 2018 година за региона?"

СетиТВ, 29.12.2018, "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - пресконференция

Трявна.еu, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и амбициозна програма"

Радио Дарик, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и амбициозна програма"

Радио ТС.eu, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и амбициозна програма"

Дарик Нюз.бг, 28.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" - успешен старт и амбициозна програма"

ТВ Нет, Трявна, 27.12.2018, Репортаж за конференцията на МИГ "Дряново - Трявна в сърцето на Балкана"

Дарик Нюз.бг, 27.12.2018, "МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" организира конференция, посветена на дейността на организацията"

РадиоТС.eu, 27.12.2018, "МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана" организира конференция, посветена на дейността на организацията"

Cap.europe.bg, 14.12.2018, Списание "Как ЕС променя селските райони", бр.2, стр.16 "България, Естония и Финландия ще обменят идеи за съвместно развитие на местните общности"

ВОМР.бг, 06.12.2018, "МИГ Дряново-Трявна, обмени опит с МИГ Разлог, МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджи Димово и МИГ Кирково-Златоград"

МИГ-Кирково-Златоград, 02.12.2018, "Споделен опит с други МИГ"

Дарик Нюз, 24.11.2018, "Нови хоризонти пред Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

ВОМР.бг, 20.11.2018, "МИГ Дряново-Трявна удължава срока за кандидатстване по две отворени процедури"

GoTryavna.bg, 06.11.2018, „Вътрешна реконструкция и оборудване на читалищните сгради в Трявна и Плачковци“ е проектът, с който Община Трявна ще кандидатства по мярка 7.2 от стратегията на МИГ „Дряново – Трявна в сърцето на Балкана“

Дарик Нюз, 02.11.2018, "От Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" провеждат обучения за местни лидери"

 

 Медиите за нас - от 2017 г.