МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Годишни програми и планове 2023

Програма за изпълнение на СВОМР по дейности на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" за 2023 година

Годишен план за информационни и консултационни дейности за 2023 година

Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за ВОМР за 2023 година

Годишен бюджет на МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана" за 2023 година

Основни насоки и план за дейността на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" за 2023 година