МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Индикативен график за 2019 година

     Индикативният график за 2019 година е актуализиран с Решение №8/КУО-20-2019 от 05.06.2019 г. на Колективния Управителен Орган на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана".