МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Индикативен график за 2021 година

Актуализиран индикативен график за 2021 година на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", с Решение №6-КУО-68-2021/07.04.2021 г.

Актуализиран индикативен график за 2021 година на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", с Решение №2-КУО-64-2021/17.02.2021 г.

Индикативен график за 2021 година на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"