МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Работа с ИСУН

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е предназначена да събира и обработва данни за оперативните програми, изпълнявани в България в периода 2014-2020 година.

Системата се състои от няколко основни модула. В Публичния модул имате възможност да видите напредъка и резултатите от изпълнението на оперативните програми през периода 2014-2020 година. Другите модули са предназначени за работа на кандидатите, бенефициентите, звената за управление и наблюдение на програмите, одитните и сертифициращи органи. С тяхна помощ се откриват нови процедури, кандидатства се, оценяват се проектни предложения, сключват се договори, отчитат се и се наблюдават резултатите.

Основната цел на системата е всички данни по изпълнение на Оперативните програми, още от тяхното възникване, да се събират и обработват електронно. По този начин се осигурява възможност за тяхното ефективно управление, отчитане и проверки, както и обмен на информация с институциите на Европейския съюз. Гарантира се проследимост по всяка една програма, процедура, договор за предоставяне на финансова помощи. Може да се наблюдава изпълнението по различни критерии и индикатори.

Системата е изцяло уеб базирана и за да работите с нея, е необходимо единствено браузър, също така е оптимизирана и за работа с мобилни устройства.

Видео ръководства за работа с ИСУН2020 - Списък

Налични ръководства за работа с ИСУН2020 - Списък