МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Членове на КУО

Списък на Колективния Управителен Орган /КУО/

Списък на КУО от 02.07.2022 г.

Списък на КУО от 16.12.2021 г., в състава на който влизат 4 мъже и 3 жени.

Списък на КУО от 19.05.2021 г.

Списък на КУО от 29.04.2021 г.

Списък на КУО от 28.07.2020 г.

Списък на КУО от 25.06.2020 г.

Списък на КУО от 05.03.2020 г.

Списък на КУО от 10.12.2018 г.

Списък на КУО от 11.06.2018 г.

Списък на КУО от 22.02.2018 г.

Списък на КУО от 28.11.2016 г.

 

Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г.

Трите имена

Длъжност

Представител на

1

Десислава Любенова Заевска-Георгиева

Изпълнителен директор

МИГ

2

Илияна Николаева Попова

Експерт СВОМР

МИГ

3

Зорница Станимирова Златева

Експерт СВОМР

МИГ

4

Елица Костадинова Великова

Технически асистент

МИГ

5

 

Мирослав Семов Семов

 

Председател на КУО

МИГ

Представляващ по полномощие, 

"Трифон Стойков" ЕООД

6

Манол Иванов Манолов

Заместник  председател на КУО

МИГ

Представляващ по закон

Народно читалище „Съединение 1933“ – гр. Трявна

7

 

Виолета Петкова Коева

Член на КУО

МИГ

Представляващ по пълномощие

„Лора М“ ЕООД – гр. Плачковци

8

Христо Димов Коев

Представляващ по закон

„Лора М“ ЕООД –

гр. Плачковци

9

 

 

Член на КУО

МИГ

Представляващ по закон

 

10

 

Член на КУО

МИГ

Представляващ по закон

 

11

Сашка Симеонова Кънева

Представляващ по закон

Народно читалище „Съединение 1933“ – гр. Трявна

12

 

Член на КУО

МИГ

Представляващ по закон

 

13

 

Член на КУО

МИГ

Представляващ по закон