МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Решения на КУО

Регистър на взети Решения от КУО на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"

Решение №

Протокол №

Решение - текст

 

 

1

 

 

1/07.02.2017 г.

Избира лица, които да бъдат включени в екипа на МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“.

 

 

1

 

 

2/03.2017 г.

Да се свика Общо събрание за приемане на промени в Стратегията за ВОМР за периода 2017-2020

 

 

2

 

 

2/03.2017 г.

Да се направят справки за членовете на КУО, екип и членовете на КВО.

 

1/КУО-03-2018 / 03.01.2018 г.

КУО-03-2018 / 03.01.2018 г.

Да бъде свикано Общо събрание на КВО.

 

 

2/КУО-03-2018 / 03.01.2018 г.

 

КУО-03-2018 / 03.01.2018 г.

Предлага за гласуване на Общо събрание на КВО размера на възнаграждението на Изпълнителния директор на МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“.

 

1/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Приема Доклад за дейността на МИГ за 2017 г.

 

2/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Приема Годишен доклад за дейността на КУО за 2017 г.

 

3/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Приема Годишен финансов отчет за 2017 г.

 

4/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Приема промени в Правилник за дейността на КУО на МИГ.

 

5/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Приема Основни насоки и план за дейността на МИГ за 2018 г. с мерки.

 

6/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Приема Годишен бюджет на МИГ за 2018 г.

 

7/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Приема Харта на клиента на МИГ .

 

8/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Приема Вътрешни правила за работна заплата.

 

9/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Приема Правилник за вътрешния трудов ред на МИГ.

 

10/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Приема Годишна програма за изпълнение на СВОМР по дейности за 2018 г.

 

11/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Одобрява бюджета на МИГ по подмярка 19.4. за 2018 г.

 

 

12/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

 

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО предлага на КВО  изменения и допълнения на Устава на МИГ  „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“.

 

 

13/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

 

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО предлага на КВО МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ да стане член на „Национална асоциация на Местните инициативни групи на България“ и Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

 

14/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

Да се свика Общо събрание на КВО.

 

 

15/КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

 

КУО-04-2018 / 10.05.2018 г.

КУО предлага на КВО изключване на член и приемане на нов член в състава на КУО на МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“.

 

1/КУО-05-2018 / 11.06.2018 г.

КУО-05-2018 / 11.06.2018 г.

Приема Индикативен график за приемите по мерки от Стратегията за ВОМР за 2018 г.

 

1/КУО-06-2018 / 20.07.2018 г.

КУО-06-2018 / 20.07.2018 г.

Приема Вътрешни правила за избор на независими външни експерти-оценители на проекти.

 

2/КУО-06-2018 / 20.07.2018 г.

КУО-06-2018 / 20.07.2018 г.

Приема Вътрешни правила за подбор на членове от КВО на МИГ в комисии за подбор на проекти предложения.

 

3/КУО-06-2018 / 20.07.2018 г.

КУО-06-2018 / 20.07.2018 г.

КУО предлага на КВО да бъдат направени промени в Стратегията на ВОМР на МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“.

 

4/КУО-06-2018 / 20.07.2018 г.

КУО-06-2018 / 20.07.2018 г.

Да бъде свикано Общо събрание на КВО.

 

 

1/КУО-07-2018 / 21.08.2018 г.

 

КУО-07-2018 / 21.08.2018 г.

МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ да кандидатства с проектно предложение  по отворена процедура BG06RDNP001-19.085  по подмярка 19.3 

 

1/КУО-08-2018 / 30.08.2018 г.

КУО-08-2018 / 30.08.2018 г.

Приема Насоки за кандидатстване и образци на документи по Мярка 4.1, Мярка 7.2 от ПРСР и ОПИК 2.2

 

 

2/КУО-08-2018 / 30.08.2018 г.

 

КУО-08-2018 / 30.08.2018 г.

Одобрява стартирането на процедура за подбор на членове на КВО и проект на документи за провеждане на процедурата.

 

1/КУО-09-2018 / 20.09.2018 г.

КУО-09-2018 / 20.09.2018 г.

Приема Годишен бюджет на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за 2019 г.

 

 

 

2/КУО-09-2018 / 20.09.2018 г.

 

 

КУО-09-2018 / 20.09.2018 г.

Приема Индикативен график за прием на проекти по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново–Трявна – в сърцето на Балкана“ за 2019 г.

 

 

3/КУО-09-2018 / 20.09.2018 г.

 

КУО-09-2018 / 20.09.2018 г.

Приема „Правила за защита на личните данни на Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и съпътстващи документи.

 

1/КУО-10-2018 / 01.10.2018 г.

 

КУО-10-2018 / 01.10.2018 г.

Приема промени в Индикативен график за прием на проекти по мерки от СВОМР МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за 2019 година.

1/КУО-11-2018 / 09.10.2018 г.

 

КУО-11-2018 / 09.10.2018 г.

Приема промени в Индикативен график за прием на проекти по мерки от СВОМР МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за 2018 година.

1/КУО-12-2018 / 01.11.2018 г.

КУО-12-2018 / 01.11.2018 г.

Одобрява списък на външни експерти-оценители за оценка на проектни предложения

2/КУО-12-2018 / 01.11.2018 г.

КУО-12-2018 / 01.11.2018 г.

Избира доставчици за офис техника и за офис оборудване по представени оферти.

3/КУО-12-2018 / 01.11.2018 г.

КУО-12-2018 / 01.11.2018 г.

Взема решение свикване на Общо събрание на КВО на 05.12.2018 г.

1/КУО-13-2018 / 14.11.2018 г.

КУО-13-2018 / 14.11.2018 г.

 Дава правомощие на член на КУО да издаде Заповед за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура по мярка 7.2.

2/КУО-13-2018 / 14.11.2018 г..

КУО-13-2018 / 14.11.2018 г.

Избира доставчик на климатици по представени оферти.

3/КУО-13-2018 / 14.11.2018 г.

КУО-13-2018 / 14.11.2018 г.

Да се предложи на ОС на КВО членски внос за 2019 г.

4/КУО-13-2018 / 14.11.2018 г.

КУО-13-2018 / 14.11.2018 г.

Дава съгласие за участие на МИГ в бъдещ съвместен проект с МИГ от Финландия.

1/КУО-14-2018 / 15.11.2018 г

КУО-14-2018 / 15.11.2018 г.

Удължава срока на кандидатстване про процедура №BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" до 03.12.2018 г.

2/КУО-14-2018 / 15.11.2018 г.

КУО-14-2018 / 15.11.2018 г.

Удължава срока на кандидатстване про процедура №BG06RDNP001-19.115 по мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" до 02.12.2018 г.

1/КУО-15-2018 / 05.12.2018 г.

КУО-15-2018 / 05.12.2018 г.

Избира за изпълнител за доставка на стенни климатици.

2/КУО-15-2018 / 05.12.2018 г.

КУО-15-2018 / 05.12.2018 г.

1. Възлага на Изп.директор да организира закупуване и регистриране на касов апарат за стопанска дейност.

2. Възлага на Изп.директор да организира разпространение на информация за допълнителната стопанска дейност на Сдружението.

3/КУО-15-2018 / 05.12.2018 г.

КУО-15-2018 / 05.12.2018 г.

Приема за сведение представена информация за текущата дейност на Сдружението.

1/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

Одобрява Оценителен доклад от проведена процедура по оценка за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.115, мярка 4.1, „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“,

2/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

Одобрява Оценителен доклад от проведена процедура по оценка за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.117, мярка 7.2, „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и дава правомощия на г-н Тодор Тотев - член на КУО на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ да подпише Оценителен доклад по процедура

3/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

Одобрява Оценителен доклад от проведена процедура по оценка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №ВG16RFОР002-2.031 МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ - „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.

4/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

Приема промени в Индикативен график за прием по мерки от СВОМР за 2019 г. на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.

5/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

Приема Годишен доклад за 2018 г. за извършените дейности по нодмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.

6/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

Приема Годишен доклад за 2018 г. за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.

7/КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

КУО-16-2019 / 24.01.2019 г.

Искане за представяне на  допълнителна информация на КУО, във връзка с кредитна линия.

 

1/КУО-17-2019 / 25.02.2019 г.

 

КУО-17-2019 / 25.02.2019 г. Съгласие за откриване на кредитна линия към Българска банка за развитие, МФП "Джобс", с оглед обезпечаване на оперативната дейност и текущи разходи на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"
2/КУО-17-2019 / 25.02.2019 г. КУО-17-2019 / 25.02.2019 г. Упълномощава Председателя на КУО да сключи договор за кредитна линия с ББР, МФП "Джобс"
3/КУО-17-2019 / 25.02.2019 г. КУО-17-2019 / 25.02.2019 г. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" да внася ежемесечен отчет за направените разходи по дейности
1/КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. Съгласие за кандидатстване за овърдрафт пред "Първа инвестиционна банка" АД
2/КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. Упълномощава Председателя на КУО да сключи договор за овърдрафт с ПИБ АД
3/КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. КУО-18-2019 / 02.04.2019 г. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да внася ежемесечен отчет за разходите и план-график за средствата за следващия календарен месец.
1/КУО-19-2019 / 25.04.2019 г. КУО-19-2019 / 25.04.2019 г. Удължава втория срок на кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2 с 30 календарни дни, считано от 01.05.2019 г. Удълженият срок става 30.05.2019 г. 17:30 ч.
1/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема ГФО и Доклад за дейността на МИГ за 2018 г.
2/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема Годишен доклад за дейността на КУО за 2018 г.
3/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема Основни насоки и план за дейността на МИГ за 2019 г.
4/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема Годишен бюджет на МИГ за 2019 г.
5/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема Годишна програма за изпълнение на СВОМР по дейности за 2019 г.
6/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема Годишен план за информационни и консултационни дейности за 2019 г.
7/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2019 г.
8/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема промени в Индикативен график за прием по мерки от СВОМР за 2019 г. 
9/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема промяна във възнаграждението на технически асистент на МИГ.
10/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Решение за свикване на ОС на КВО и приемане на дневен ред за 26.06.2019 г.
11/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема Насоки за кандидатстване и образци на документи по Мярка 109 ОПОС.
12/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема корекции в Бюджет за дейности и разходи по мярка 19.4.
13/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Дава съгласие за кандидатстване за кредитна линия за одобрен проект по мярка 19.3.
14/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Упълномощава Председателя на КУО да сключи Договор за кредитна линия.
15/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Решение КУО да предложи на КВО да бъде приет нов член на МИГ.
16/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Одобрява Оценителен доклад от втори прием на процедура по ОПИК № BG16RFOP002-2.031 
17/КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. КУО-20-2019 / 05.06.2019 г. Приема за сведение информация за текущата дейност на МИГ.
1/КУО-21-2019 / 12.08.2019 г. КУО-21-2019 / 12.08.2019 г. Утвърждава Насоки за кандидатстване по процедура по мярка ОПНОИР01 "Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна". Възлага на изп. директор да подготви поцедурата в ИСУН2020 и да информира УО на ОПНОИР.
2/КУО-21-2019 / 12.08.2019 г. КУО-21-2019 / 12.08.2019 г. Дава правомощие на зам.председателя да издаде Заповед за утвърждаване на пакета документи по процедурата по ОПНОИР.
1/КУО-22-2019 / 15.08.2019 г. КУО-22-2019 / 15.08.2019 г. Утвърждава Насоки за кандидатстване по процедура по мярка ОПНОИР04 "Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна". Възлага на изп. директор да подготви поцедурата в ИСУН2020 и да информира УО на ОПРЧР.
2/КУО-22-2019 / 15.08.2019 г. КУО-22-2019 / 15.08.2019 г. Дава правомощие на зам.председателя да издаде Заповед за утвърждаване на пакета документи по процедурата по ОПРЧР 04.