МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Актуална информация за отворените процедури

ВАЖНО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА МИГ!

 

Напомняме, че 30 октомври 2019 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по две от отворените процедури на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана":

- Процедура за подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001 -1.080 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни в страницата ни тук.

- Процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни в страницата ни тук.

Актуална информация за отворените процедури