МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Fibank предлага кредити за финансиране в селските райони

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира отпускането на кредити по инструмент „Финансиране в селските райони“ на основата на сключения договор с Фонда на фондовете. Средствата по инструмента са осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и общо са в размер на 76.6 млн.лв.

От финансирането ще могат да се възползват земеделски производители, преработватели, както и микро, малки и средни предприятия от всички сектори, които развиват бизнес в селските райони, като крайната дата за кандидатстване е 31 декември 2023 г. Кредитите ще обхващат както нови самостоятелни инвестиции, така и съфинансиране на проекти, подкрепени с безвъзмездни средства. Предназначени са за земеделски и неземеделски дейности в селските райони, за повишаване на конкурентоспособността на сектора и подкрепа за устойчиво развитие на земеделските стопанства. Продуктът е уникален за българския пазар и към момента се предлага единствено от Fibank.

Средствата по инструмента „Финансиране в селските райони“ са с атрактивни лихвени проценти, започващи от 1.95% и преференциални такси. Отпускат се в левове при облекчени условия и в ускорени срокове. Fibank предлага инвестиционни кредити и такива за оборотни средства, които допълват инвестицията и са свързани с нея, а срокът за погасяването е до 10 години за инвестиционните и до 5 години за оборотните кредити. Кредитите за инвестиция са в размер до 2 млн. лв. Допълващото оборотно финансиране се предоставя до по-високата от следните стойности: 30% от общата инвестиция към съответния кредитополучател или 391 166 лв., при спазване на изискванията и ограниченията за държавна помощ. 

Повече информация за условията и възможностите за предоставяне на кредити за финансиране в селските райони от Fibank можете да получите във всеки офис на банката.