МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Информационни семинари - Дряново, 21.05.2019 и Трявна, 23.05.2019

П О К А Н А

за участие в информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, свързани с отварянето на предстоящи мерки на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода на територията на общини Дряново и Трявна за периода 2014 – 2020 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на  информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, свързани с отварянето на предстоящи мерки на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода на територията на общини Дряново и Трявна за периода 2014 – 2020 г.

Информационните семинари се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-45 /30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

На участниците ще бъде предоставена информация за предстоящите мерки по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОПНОИР/, Оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС/ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР/, условията за кандидатстване с проекти и изпълнението им.

Събитията  ще се проведат на 21-ви май 2019г. (вторник) от 10:30 ч. в гр. Дряново в залата на МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ и на 23-ти май 2019г. (четвъртък) от 10:30 ч. в гр. Трявна - заседателната зала на Община Трявна по предварителна програма.

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!            

 

Десислава Заевска

Изпълнителен директор

 

Информационни семинари - Дряново, 21.05.2019 и Трявна, 23.05.2019
 Покана за информационни семинари