МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Стартира приемът за подбор на проекти по процедура BG05M9OP001-2.075 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна"

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.075 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна"

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР.

 

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ- общините Дряново и Трявна

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Направление I „Подобряване достъпа до заетост“;

2. Направление II „Подобряване достъпа до образование“;

3. Направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“;

4. Направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“.

 

Общ бюджет по тази покана: 286 408,00 лв.

 

•     Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лева

•     Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg и http://mig-dryanovo-tryavna.eu

 

Крайният срок за представяне на проектни предложения: 25.03.2020г. до 17:30 часа

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

Стартира приемът за подбор на проекти по процедура BG05M9OP001-2.075 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна
 Обява за прием по мярка ОПРЧР 03

 Условия за кандидатстване по ОПРЧР 03

 Документи за попълване

 Документи за информация

 Документи за договор