МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

МИГ Дряново - Трявна спечели подготвителен проект за трансгранично сътрудничество

„Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност” е проектът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", одобрен от Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони (УО на ПРСР).  Това е едно от осемте проектни предложения, които получават финансиране.

„С утвърден от Ръководителя на УО на ПРСР оценителен доклад са предложени за финансиране осем проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектните предложения е в размер на 344 088, 70 лв.", е официалната информация по повод решението. 

МИГ Дряново - Трявна спечели подготвителен проект за трансгранично сътрудничество