МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Обществено обсъждане на проект на насоки по мярка ОПНОИР

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ публикува за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG05M2OP001-3.025 МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ - "Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, финансирана от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 -2020 г. ". Крайната дата за подаване на предложения и възражения е 24.09.2020 г.

Общественото обсъждане е активно в ИСУН2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/e90a57d5-7ea5-450c-a990-ed94c18337f0