МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Обществено обсъждане на проект на насоки по мярка ОПРЧР 01 - Ново работно място

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ публикува за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG05M9OP001-1.107 по мярка ОПРЧР 01 "Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, финансирана от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 -2020 г. ". Крайната дата за подаване на предложения и възражения е 23.09.2020 г.

Общественото обсъждане е активно в ИСУН2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/3118aad2-b828-4ba1-91a5-3dbbb3e73d16