МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Обществено обсъждане на проект на процедура по мярка 7.2

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ публикува за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.455 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. Крайната дата за подаване на предложения и възражения е 13.09.2020 г. Общественото обсъждане е активно в ИСУН2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/321de61a-71fa-46c9-96bb-de0349782191