МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Подписано Споразумение за изпълнение на транснационален проект

Днес, 22.04.2019 г., инж. Мирослав Семов - Кмет на община Дряново и Председател на Управителния съвет на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" подписа Споразумение за изпълнение на „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност”.

Проектът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", одобрен от Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони, е едно от осемте проектни предложения, които получават финансиране по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В рамките на 6 месеца ще бъдат изпълнени дейности, насочени към осъществяването на комуникация и срещи с потенциални партньори, изграждане на партньроски отношения, подготовка и разработване на бъдещ проект за сътрудничество и постигане на споразумение за партньорство за неговото изпълнение. Потенциалните партньори са сходни местни инициативни групи от региони Молизе и Пулия в Италия и други страни от ЕС.

Проектът ще бъде финансиран по ПРСР от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Подписано Споразумение за изпълнение на транснационален проект Подписано Споразумение за изпълнение на транснационален проект Подписано Споразумение за изпълнение на транснационален проект Подписано Споразумение за изпълнение на транснационален проект