МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за информационна конференция

На 14.10.2019 г., от 17:00  в залата на „МИГ – Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“, находяща се в град Дряново на ул. „Шипка” №172, ще се проведе информационна конференция на тема „Представяне на резултатите от подготвителен проект за транснационално сътрудничество по мярка 19.3, ПРСР 2014-2020г. на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.

По време на информационната конференция ще бъде направена ретроспекция на целите,  дейностите и резултатите от проекта. Ще бъде представен разработеният проект за бъдещо транснационално сътрудничество с чуждестранните партньори по настоящия проект.

 

С уважение:

Десислава Заевска

Изпълнителен директор

на „МИГ – Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“

Покана за информационна конференция