МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за информационни събития по подготвителна мярка 19.1

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ

М. ЮНИ И М. ЮЛИ 2023

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-78/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за изпълнение на „Проект за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. за територията на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, бихме искали най-учтиво да Ви поканим на следните събития, които ще се проведат през м.юни и м.юли 2023:

 

 • 05.06.2023 г. – Информационна Конференция в гр. Трявна, зала "Дръзновение", НЧ "Пенчо Славейков", 11:00 ч.
 • 06.06.2023 г. - Информационна среща/семинар в гр. Дряново - Ритуална зала на Община Дряново, 10:30 ч.
 • 06.06.2023 г. - Информационна среща/семинар в гр.Плачковци -  Зала на Кметство Плачковци; 10:30 ч.
 • 12.06.2023 г. - Информационна среща/семинар в гр. Дряново - Ритуална зала на Община Дряново, 10:30 ч.
 • 13.06.2023 г. - Информационна среща/семинар в гр. Трявна - Ритуална зала на Община Трявна, 10:30 ч.
 • 03.07.2023 г. - Обучение на местни лидери и заинтересовани страни в гр. Дряново -Ритуална зала на Община Дряново, 10:30 ч.
 • 04.07.2023 г. - Обучение на местни лидери и заинтересовани страни гр.Трявна -Ритуална зала на Община Трявна, 10:30 ч.

 

Ще ви бъде представено следното:

 • Прилагане на подхода „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) - Какво представлява и от кога се прилага
 • Как се отразява на местната общност и какви са ползите от прилагане на подхода;
 • От кого се прилага и на какъв принцип;
 • На какви условия да отговаря стратегията
 • Допусттимост и финансови параметри
 • Изпълнение, чрез многофондово финансиране.
 • И други

 

Допълнителна информация за проекта и за включване в събитията и обученията може да намерите на сайта на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ на адрес: www.mig-dryanovo-tryavna.eu

 

МАНОЛ МАНОЛОВ

Зам. председател на КУО

на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“