МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за Общо събрание на КВО

ДО:

Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана”,

със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 172, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373

 

 

П О К А Н А

за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган

 

От: Колективен Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ДРЯНОВО – ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”

 

в състав: Мирослав Семов, Манол Манолов, Силвия Кръстева, Виолета Коева, Тодор Тотев, Нено Ненов, Цветан Цонев

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            С настоящата покана Колективният управителен орган на Сдружение - “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана“ свиква Общо събрание на Колективен Върховен Орган на Сдружение “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана“.

Събранието ще бъде проведено на 27.07.2020г. /понеделник/ от 16:00 часа на адрес: гр. Дряново, ул. “Шипка“ № 172, зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

           

Събранието ще се проведе при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум.
  2. Освобождаване на член на КУО на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и замяната му.

 

Поканват се всички членове на Сдружение - “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ да вземат участие в Събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.

 

            Регистрацията на членовете за Събранието ще започне в 15:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

            Ако в горепосочения ден и час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

            Телефон за допълнителна информация: 0877 111 165 – Десислава Заевска – Изпълнителен директор.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

НА СДРУЖЕНИЕ - “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ДРЯНОВО – ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”

 Покана за Общо събрание на КВО