МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за Общо събрание на КВО

                    

Програма за развитие на селските райони

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

 

 

ДО:

Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана”,

със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 170, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373

 

 

П О К А Н А

за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган

 

От: Колективен Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ДРЯНОВО – ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”

в състав: Манол Иванов Манолов, Силвия Кръстева Кръстева, Виолета Петкова Коева, Ценка Добрева Цанова, Нено Бонев Ненов, Галин Николаев Герганов, Милен Младенов Стоянов

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            С настоящата покана Колективният управителен орган на Сдружение - “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана“ свиква Общо събрание на Колективен Върховен Орган на Сдружение “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана“.

Събранието ще бъде проведено на 01.07.2022г. от 14:00 часа на адрес: гр. Дряново, ул. “Шипка“ № 170, зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

           

Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.     Избор на Председател на КУО на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

2.     Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

3.     Предложение за промяна в Устава на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

 

Поканват се всички членове на Сдружение - “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ да вземат участие в Събранието лично или чрез упълномощен от тях представител.

 

            Регистрацията на членовете за Събранието ще започне в 13:30 часа в деня и на мястото, където ще се проведе Общото събрание. Членовете ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в чл. 36, ал. 3 от Устава на Сдружението и срещу документ за самоличност.

            Ако в горепосочения ден и час липсва кворум, събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите членове.

            Телефон за допълнителна информация: 0877 111 165 – Десислава Заевска – Изпълнителен директор.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

НА СДРУЖЕНИЕ - “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ДРЯНОВО – ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”

 

 

 Покана за Общо събрание на КВО на 01072022