МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Покана за публично събитие на бенефициент

ПОКАНА

                                                                                                                      

ЗА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

              Бенефициент: „ТЕРА ТРЕЙД“ ЕООД и Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“, в качеството си на изпълнител по „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“,  BG05M9OP001-2.104-0005, организира провеждането на публично събитие по текущото изпълнение на договор по процедура МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“. На събитието са поканени  родители, представители на етнически общности, образователни институции и образователни експерти, работещи на територията на Община Дряново.

Тема на събитието: „Преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Проблеми и предизвикателства пред ромската общност“

Дата на провеждане: 17.12.2022 год. /събота/

Час на събитието : 16:30 часа

Място : гр. Дряново, ул. „Шипка“ № 96

 Покана