МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Разяснения по Процедура № BG06RDNP001-19.376, Мярка 7.5.

Разяснения по Процедура № BG06RDNP001-19.376   МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана",  Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ са публикувани и в ИСУН2020.

Разяснения по Процедура № BG06RDNP001-19.376, Мярка 7.5.