МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Важна информация за земеделските стопани и МСП

На национално ниво предстои стартирането на приеми на заявления за подпомагане по под-мерки 22.1 и 22.2 за Извънредна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на руската инвазия в Украйна от ПРСР 2014-2020 г.

Приемът по под-мярка 22.1 ще бъде насочен към сектор пчеларство и оранжерийно производство на ягоди и малини, а приемът по под-мярка 22.2 ще обхваща преработвателни предприятия и групи/организации на производители. В приложените файлове ще намерите резюме на основните параметри на подпомагането по двете под-мерки. Приемите на заявления за подпомагане ще бъдат обявени на интернет страниците на Министерството на земеделието (МЗм) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) със заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ.

Поради ограничения срок за договаряне, предвиден в чл. 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 – 31 Март 2023 г., срокът за кандидатстване ще бъде кратък.  

линк към проекта на Наредбата по мярка 22, качен за публично обсъждане на електронната страница на МЗмhttps://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-prilagane-na-podmyarka13223/както и на портала за публични консултацииhttps://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7426 , където можете да правите препоръки и предложения за подобряване на националното законодателство за прилагане на мярка 22, в срок до 27.02.2023 г.

 
 Подмярка 22.2

 Подмярка 22.1