МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Одобрена стратегия

 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" с изменения, одобрени с  Допълнително споразумение №РД 50-45 / 24.11.2022 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД 50-45 / 30.04.2018 г.  е достъпна тук.

Допълнително споразумение № РД 50-45 от 24.11.2022 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-45/30.04.2018, изм. с Допълнително споразумение № РД 50-45 от 12.12.2018 г., изм. с Допълнително споразумение № РД 50-45 от 22.08.2019 г., и изм. с Допълнително споразумение № РД50-45 от 27.06.2022 г. е достъпно тук.

Заповед №РД 09-793 от 08.07.2022 г. за нов финансов план на СВОМР е достъпна тук:

Допълнително споразумение №РД50-45 от 27.06.2022 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-45/30.04.2018, изм. с Допълнително споразумение № РД 50-45 от 12.12.2018 г. и изм. с Допълнително споразумение № РД 50-45 от 22.08.2019 г. е достъпно тук

Заповед №РД 09-540 от 04.05.2022г. за нов финансов план на СВОМР е достъпна тук:

Заповед №РД 09-244 от 11.03.2022г. за увеличаване финансирането на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" по подмярка 19.4 е достъпна тук:

Заповед №РД 09-870 от 18.08.2021г. за нов финансов план на СВОМР е достъпна тук:

Допълнително споразумение №РД50-45 от 22.08.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-45/30.04.2018, изм. с Допълнително споразумение № РД 50-45 от 12.12.2018 г. е достъпно тук:

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" с изменения, одобрени с  Допълнително споразумение №РД 50-45 / 12.12.2018 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД 50-45 / 30.04.2018 г.  е достъпна тук.

Допълнително споразумение №РД 50-45 / 12.12.2018 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД 50-45 / 30.04.2018 г. между УО на ПРСР 2014-2020, УО на ОПОС 2014-2020, УО на ОПРЧР 2014-2020, УО на ОПИК 2014-2020, УО на ОПНОИР 2014-2020 и Сдружение "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" е достъпно тук.

Одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана"  с Решение №РД 09-360 / 13.04.2018 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 е достъпна тук.

Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД 50-45 / 30.04.2018 г. между УО на ПРСР 2014-2020, УО на ОПОС 2014-2020, УО на ОПРЧР 2014-2020, УО на ОПИК 2014-2020, УО на ОПНОИР 2014-2020 и Сдружение "МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" е достъпно тук.

Решение №РД 09-360 / 13.04.2018 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 за одобрение на Стратегията за ВОМР на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" е достъпно тук.