МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Отворени процедури по мярка ОПИК 2.2

МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана обявява ТРЕТИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие.

Целта на настоящата процедура е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана―, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Краен срок: 30.04.2020 г. 17:00 ч.

 

В случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения ще бъде обявен трети прием с начален срок 01.04.2020 г. и краен срок 30.04.2020 г. 17:00 ч.

Общият бюджет по процедурата е 1 955 800 лв. Бюджет по процедурата за 3-ти период на прием е: остатъчни средства след приключването на първия и втория прием в размер на 683 336,26 лв.