МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

1.Описание на целите и обхвата на мярката

Мярка «Подобряване производствения капацитет в МСП» е по Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП”от ОПИК 2014 – 2020г., Специфична цел 2.2.: „Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП“.

Мярката  цели постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП от територията на МИГ, с оглед повишаване на производителността и експортния им потенциал. Особен акцент се поставя върху качеството на продуктите и услугите на предприятията, потенциала им за реализиране на по-високи резултати във веригата на формиране на добавена стойност и бързото осигуряване от тяхна страна на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономика и конкурентна среда. Очакваните резултати са свързани със създаване и развитие на конкурентните предимства на предприятията, основаващи се на подобрена ефикасност и ефективност на производствените процеси, включително чрез подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите, подобрен капацитет за управление и за прилагане на нови бизнес модели и практики.

Очакваният принос е свързан с подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт на МСП. Като резултат от прилагането на мярката, чрез внедрените технологии за подобряване на производствения процес,  ще се подобри пазарното присъствие на МСП,  ще се постигане по-висока производителност, ще се намалят производствените разходи и съответно ще се повиши  добавената стойност на територията.

 

Обхват на мярката – Цялата територия на МИГ

 

2. Допустими получатели:

Съществуващи МСП според НСНМСП от територията на сдружение „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“.

 

Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013г.

 

Целеви групи:

  • За общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии целева група са МСП според НСНМСП;
  • За подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на

управленския капацитет целева група са МСП според НСНМСП;

  • За подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги целева група са МСП според НСНМСП.

 

Обосновка с проблемите на МСП от територията на МИГ:   към края на 2015г. функционират 63 малки и 14 средни предприятия или 8.35 % от всички предприятия. От направения анализ се забелязва тенденция на увеличаване на ДМА при малките и на намаляване при средните предприятия. Все още, обаче, производителността на труда и качеството на произвежданата продукция не е на конкурентно ниво, което ограничава достъпа до вътрешни и външни пазари. Затова са необходими допълнителни инвестиции в тези предприятия. С оглед на нуждите за повишване на конкурентноспособността на предприятията, намаляване на енергоемкостта на производството, чрез закупуване на нови по енергоспестяващи машини, ще се намялят разходите и съответно себестойността на продукцията. Това ще доведе и до повишване на конкуретноспособността и експортния потенциал на предприятията на пазара  на Европейския съюз.

Иновативният подход при решаването на идентифицираните проблеми на целевите групи се заключава в следното: изборът на мярката за прилагане към стратегията за ВОМР е в резултат на осъществени проучвания, идентифицирани проблеми и потенциал за развитие на МСП. До момента  на територията на МИГ  не е прилаган подобен подход - чрез предвартелен анализ на сектора да се определят нуждите и потребностите от подкрепа на МСП чрез избор на подходящи мерки.

 

3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

Индикативни дейности:

  • Общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Предвижда се повишаване на производителността, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари. Подобряване на ефективността в предприятията и тяхната конкурентоспособност чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др.

Очакваният принос е свързан с подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт и като резултат – подобряване на пазарното присъствие на българските МСП - чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.

  • подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на

управленския капацитет;

Подкрепата е насочена към управлението на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики. За повишаване на конкурентоспособността и като резултат на експортния потенциал на българските МСП чрез инвестициите ще се насърчава: разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка, сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти; разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики; услуги по реинженеринг на процесите в предприятията; трансфер и адаптиране на нови модели за управление на промените и бърза адаптация към тях; разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови

пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането.

Очакваният принос от изпълнението на тази група мерки е свързан с подобряване на капацитета на българските МСП за работа в интензивно конкурентни пазари, с повишаване на конкурентоспособността и респективно на устойчивото присъствие на българските МСП на външни пазари.

  • подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и

насърчаване на използването на ИКТ и услуги;

Подкрепата е насочена към подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“: за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество, системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до  повишаване на производителността и конкурентоспособността; електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

Очакваният принос от изпълнението на тази група мерки е свързан с подобряване на капацитета на МСП за правене на конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес, както и за осигуряване на по-бърз и по-лесен достъп до чужди пазари чрез повишаване и подобряване на използването на ИКТ и услуги, и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.

 

Допустими разходи:

С Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020г. (ПМС № 189/2016) се определят общите национални правила и детайлните правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020г. чрез конкретизиране на условия за допустимост и/или недопустимост на определени категории разходи.

 

Допустимите разходи се определят на база на изискванията на Глава 5, Раздел I от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), приложимите подзаконови нормативни актове и национално законодателство и разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,  Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

 

 

Сектори, изведени като приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 са посочени в Приложение 6.

4.Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи по за един проект е 390 000 лева.

 

5. Интензитет на подпомагане:

Максималният интензитет на помощта е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи.

 

6. Размер на финансовата помощ:

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 1 955 800 лева.

Размерът на финансова помощ за един проект по тази мярка не може да надвишава 351 000 лева.

 

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

 

Критерии

Брой [1]точки

I. Икономическа и финансова стабилност на кандидата преди изпълнение на проекта

19

1. Коефициент на рентабилност на печалбата преди лихви,  данъци  и амортизации – EBITDA за три финансови години

7

2. Производителност на кандидата за три финансови години

3

3. Приходи от износ за три финансови години

4

4. Съпоставимост между средната стойност на EBITDA за три финансови години на кандидата и стойността на заявените общи допустими разходи по проекта

3

5. Коефициент на задлъжнялост спрямо последната финансова година

2

II. Капацитет на кандидата в инвестиционни проекти и управление

6

1. Инвестиционна дейност на кандидата за последните три финансови години

3

2. Внедрени машини/стандарти/системи за управление

3

III. Ефект от изпълнението на проекта[2]

10

1. Вътрешна норма на възвръщаемост[3] (N, N+1, N+2, N+3)

3

2. Нарастване на производителността (N+1, N+2, N+3)

3

3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта (N+1, N+2, N+3)

2

4. Повишаване на ефективността на производствените разходи (N+1, N+2, N+3)

2

IV. Приоритизиране на проекти

15

1. Тематично приоритизиране в областите на ИСИС

5

2. Инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата[4] и приспособяване към тях

5

3. Устойчиво развитие

5

V. Бюджет и ефективност на разходите

10

1. Реалистичност на разходите по проекта

4

2. Реалистичност на плана за действие по проекта

3

3. Проектното предложение осигурява устойчивост на резултатите и ефект от изпълнението на проекта, вкл. към стратегията за местно развитие

3

VI. Допълнителни специфични критерии към СМР определени от  МИГ/МИРГ

40[5]

1.   Проект свързан с въвеждането на нова за територията услуга или продукт за населението

10

2.  Проект свързан с развитие на типичен за територията продукт и рекламиращ територията

10

3.         Проектът включва инвестиция, която е свързана с опазване на околната среда, намаляване на вредните емиси и опазване на водните ресури и почвата.

10

4.         Проектът отговаря на целите на мярката на ОПИК 2014-2020 г. и на целите и мярката по стратегията за ВОМР и е насочен към повишаване на експорта на предприятието –

10

Максимален брой точки

100

 


[1] Тежестта на критериите в рамките на всеки обособен раздел се определят от МИГ/МИРГ в изпълнение на заложените цели и приоритети в стратегията за местно развитие.

[2] При изчисляване на показателите по този раздел следва да се има предвид последната приключила година,  N, N+1, N+2 и N+3 са прогнозни години, при които N е годината на приключване изпълнението на договора/проекта.

[3] Вътрешна норма на възвръщаемост се изчислява чрез стандартна функция на Excel (fn IRR).

[4] Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 – 2020 г.

[5] МИГ/МИРГ определя специфичните критерии за приоритизиране на проектите в изпълнение на заложените цели и приоритети така, че да не надвишават 40% от общия брой точки.