МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка ОП РЧР 01 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“

1. Описание на целите и обхвата на мярката.

Мярката се финансира от Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ) на ОП РЧР 2014 – 2020г.

Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация. Безработицата за територията на общините Дряново и Трявна остава сериозен проблем, с най-тежко изражение сред трайно безработните лица.

Мярката допринася за изпълнение на следните специфични цели от инвестиционните приоритети:

ИП 1:

 • СЦ 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30 и 54 г. вкл.;
 • СЦ 2: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст от 30 и 54 г., вкл.;
 • СЦ 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица над 54-годишна възраст.

ИП 3:

 • СЦ 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието;
 • СЦ 2: Увеличаване броя на безработните младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по- ниска образователна степен, които са завършили обучение или са включени в заетост;
 • СЦ 3: Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна заетост безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.

Описание на целите:

Мярката има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от дейности за осигуряване на заетост, на мотивационни обучения и предоставяне на стимули за работодателите за разкриване на нови работни места.

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ

 

2. Допустими получатели (кандидати и партньори)*:

- Работодатели – микро-, малки и средни предприятия;

- Социални партньори;

- Общини – общините Дряново и Трявна;

- Неправителствени организации;

- Обучителни организации.

 

 

*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.

 

Тези типове бенефициенти са избрани в качеството си на работодатели. Всички те ще окажат принос върху  за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа. Новите професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация, ще създадат предпоставки за осигуряване на заетост в дългосрочен план на територията.

Целеви групи по мярката:

Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”

Целеви групи, към които е насочена мярката:

 • Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда. Възрастова група – от 30 и 54г. вкл;
 • Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда . Възрастова група – от 30 и 54 г. вкл. но с ниско образование (под средно);
 • Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда на възраст над 54 г.

Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ)

Целеви групи, към които е насочена мярката:

 • Икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст от 15 до 29 г. вкл.;
 • Търсещи работа безработни младежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна или по-ниска образователна степен;
 • Търсещи работа безработни младежи от 15 до 29 г. вкл. със завършено средно или висше образование.

Проблемите на идентифицираните целеви групи се заключават в сравнително  високото ниво на безработица в района.  По данни от направени проучвания за територията на МИГ към м. декември 2016г.  броят на безработните е 576 лица, които са разпределени по общини съответно 231 от община Трявна и 345 от община Дряново.

Процентът безработни, към икономически активното население за община Дряново е 8.69%, а за община Трявна е 4.45%. Средният процент за територията на МИГ е 6.57%.

За сравнение същия процент за област Габрово е 4.63%, откъдето може да се направи извода, че безработицата на територията на МИГ е по-голяма от средната безработица на област Габрово.

По отношение на възрастовата структура на безработните лица е важно да се отбележи, че на територията има регистрирани безработни от всички целеви групи, които следва да бъдат подпомогнати по настоящата мярка. Преобладават безработните лица във възрастовата граница от 30 до 54 години – 56.59% от общия брой регистрирани безработни, следвани от безработните лица на възраст над 54 години – 30.38%. Най-нисък е процентът на регистрираните безработни младежи – на възраст до 29 години – общо за територията на МИГ са регистрирани 75 лица или 13.02% от всички регистрирани безработни, но с цел намаляване степента на негативните демографски поцеси и задържане на младите хора на територията на МИГ, е необходима подкрепа и за безработните младежи на възраст до 29 години.

Изборът на мярката, съобразена със спецификата и проблемите на безработните лица в района е  нов метод и начин за решаване на местни проблеми, което се явява иновативен за територията подход.

3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности за целевите групи по ИП 1:

 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
 • Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
 • Психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;
 • Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 • Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
 • Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
 • Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
 • Предоставяне на стимули за насърчаване на мобилността на търсещи работа лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
 • Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
 • Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.

Допустими дейности за целевите групи по ИП 3:

 • Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на трудови борси и други подкрепящи услуги за заетост;
 •  Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.;
 • Професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане;
 • Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице - мотивационни обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация, обучение за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности, обучения по предприемачество;
 • Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;
 • Предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност с цел работа;
 • Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи;
 • Популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; 
 • Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения;
 • Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към финансиращи програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по ОП РЧР.

Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.

По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за ВОМР.

4. Финансови параметри за проектите.
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 200 000 лева.

5. Интензитет на подпомагане.

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер  до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

6. Размер на финансовата помощ.

Бюджетът на тази мярка е в размер на 400 000 лева.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 200 000 лева.

7.  Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест.

Критерии

Скала на оценка

Максимален брой точки

1. Оперативен капацитет

 

10

1.1 Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение[1] през последните 5 години: (изброяват се дейностите)

0 - 5

 

 

5

 1. А  Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение през последните 5 години

 

0 - 3

 

 

3

1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение[2] през последните 5 години

 

0 - 2

 

 

2

 1. Опит на законния представител на кандидата  (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в организация, управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в дейности като тези, включени в проектното предложение и/или управленски опит.

0 - 5

5

2. Съответствие

 

15

2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се връзката между заложените цели и целите на процедурата, нуждите на целевите групи, както и предвидените резултати)

 

0 - 10

 

10

 1. Описание на целевите групи по проекта и техните нужди

 

0 - 5

 

5

3. Методика и организация

 

30

 1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати

0 - 15

15

 1. Яснота на изпълнение на дейностите

0 - 15

15

4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета

0 - 15

 

15

5. Допълнителни специфични критерии

 

30

1. Проектът е насочен към създаване на зелени работни места (работни места, които допринасят за опазване и възстановяване на околната среда, също така в сферата на екологията, рециклирането и благоустройството)

0 - 10

 

 

10

2. Проектът е насочен към наемане на уязвими групи от населението

0 - 10

 

10

3. Проектът е свързан с друг проект от стратегията

0 - 5

 

5

4. Проектът решава проблем, описан като такъв в анализите

0 – 5

 

5

ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

 

100

 

 

 


[1] Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б. В случай че не е предвидено участието на партньор по проекта, се взима само оценката по т. 1.1 А

[2] В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от оценките на всеки партньор.