МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка ОП РЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“

1. Описание на целите и обхвата на мярката

Мярката се финансира от ПО1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, ИП 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“ на ОПРЧР 2014-2020 г..

СЦ- Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд

Операцията цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в по-безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще  допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните хора.

Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхното местоживеене.

Мярката ще бъде прилагана във всички сектори от леката и тежката промишленост, както и в сферата на услугите.

 

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ.

 

2. Допустими получатели (кандидати и партньори)*:

- Работодатели - микро-, малки и средни предприятия;

-  Обучителни организации;

-  Социални партньори;

-  Неправителствени организации.

 

*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.

 

Идентифицираните нужди на територията в осъществените проучвания, доказаха необходимост от подкрепа на местния бизнес по отношение подобряване условията на труд и качество на работните места. Затова допустимите бенефициенти по настощата мярка са ограничени до микро-, малки и средни предприятия.

 

Целева група: Заети лица в т.ч. наети и самостоятелно заети лица   в микро-, малки и средни предприятия от територията на МИГ и работодатели.

 

Проблемите на посочените целеви групи се заключават в следното: по данни от направени проучвания  за изследвания период относно броя на наетите лица от територията на МИГ (от 2013 до 2015 година) се забелязва тенденция към увеличаване с всяка следваща година. Изключение прави 2015г. за средните предприятия, когато се отчита спад при наетите лица.

Най-голям е броят на наетите лица от средните предприятия. През 2015 година 35.04% са наетите лица в средните предприятия, 32.65% в малките предприятия и 32.31% в микропредприятията. Същевременно  качеството на работните места, измерено по показател „производителност на труда“, е все още на незадоволително ниво.  Има нужда от въвеждането на нови организационни модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестиции в по-безопасни и здравословни условия на труд.  Насърчаването на професионалната и географската мобилност ще доведе до намаляване на сивата икономика в сектора и до въвеждане на гъвкави форми на заетост. Въвеждането на гъвкави форми на заетост е иновативен за територията подход, който ще бъде осигурен посредством прилагането на настоящата мярка.

 

3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

 • Предоставяне на посреднически услуги;
 • Предоставяне на обучения на работното място;
 • Подкрепа за практики и предоставяне на услуги за заети и работодатели с цел превенция или смекчаване последствията от икономическо преструктуриране;
 • Подкрепа за практики за насърчаване професионалната и географската мобилност на заети лица;
 • Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;
 • Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно

интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители;

 • Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат;
 • Подкрепа за практики, насочени към стимулиране на защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите, равнопоставеността и равното третиране на работното място;
 • Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност;
 • Подкрепа на практики, насочени към борба със сивата икономика и недекларираната заетост;
 • Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения.
 •  

 Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.

 

По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за ВОМР.

 

4. Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева. 

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.
 

5. Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер  до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

6. Размер на финансовата помощ

Бюджетът на тази мярка е в размер на 400 000 лева.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 100 000 лева.

 

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

Критерии

Скала на оценка

Максимален брой точки

1. Оперативен капацитет

 

10

1.1. Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение[1] през последните 5 години: (изброяват се дейностите)

0 - 5

 

 

5

1.1.А  Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение през последните 5 години

 

0 - 3

 

 

3

1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение[2] през последните 5 години

 

0 - 2

 

 

2

1.2. Опит на законния представител на кандидата  (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в организация, управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в дейности като тези, включени в проектното предложение и/или управленски опит.

0 - 5

5

2. Съответствие

 

15

2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се връзката между заложените цели и целите на процедурата, нуждите на целевите групи, както и предвидените резултати)

 

0 - 10

 

10

2.2.Описание на целевите групи по проекта и техните нужди

0 - 5

5

3. Методика и организация

 

30

3.1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати

0 - 15

15

3.2.Яснота на изпълнение на дейностите

0 - 15

15

4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета

0 - 15

 

15

5. Допълнителни специфични критерии

 

30

1.  Проектът включва като целева група млади хора

0 - 6

6

2.  Проектът включва като целева група  маргинализирани общности и хора в риск  

0 - 6

 

6

3.  Проектът включва практики за насърчаване професионалната и географската мобилност 

0 - 6

 

6

4.  Проектът осигурява  възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост 

0 - 6

 

6

5. Проектът е с иновативен характер за територията на МИГ

0 - 6

6

ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

 

100

 

 

 


[1] Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б. В случай че не е предвидено участието на партньор по проекта, се взима само оценката по т. 1.1 А

[2] В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от оценките на всеки партньор.