МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка ОП РЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“

1. Описание на целите и обхвата на мярката

Мярката е от ПО 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, ИП 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ от ОПРЧР 2014 – 2020 г.

СЦ „Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави“ .

Общата цел на операцията е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

 

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ.

 

2. Допустими получатели (кандидати и партньори)*:

- Общините Дряново и Трявна;

- Социални предприятия;

- Неправителствени организации;

- Доставчици на социални и здравни услуги;

-  Работодатели.

 

*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.

 

Допустимите бенефициенти, посочени като такива по настояща мярка са избрани от сферата на стопанския, нестопанския сектор и местната власт, тъй като всички те разполагат с потенциал за изпълнение на проекти по приложимата мярка. Освен това, доставчиците на социални и здравни услуги   и двете общини – Дряново и Трявна са пряко заинтересовани от осъществяването на успешна интеграция на маргинализираните групи в района.

 

Целеви групи:

Представителите на ромската общност; хора с произход от други държави; хора в риск и/или жертва на дискриминация; хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

Живеейки изолирано тези граждани имат ограничен достъп до публични услуги, живеят при условията на териториална сегрегация и пространствена изолация.  Необходими са действия, насочени към подобряване на достъпа до до социални и здравни услуги.

Иновативният подход конкретно за тази мярка се съдържа в интегрирания подход, съчетаващ интересите на местния бизнес, нестопанския сектор и общините (всички те са допустими бенефициенти по мярката и потенциални партньори) при решаване проблемите на уязвимите групи в района.

 

3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

Направление I „Подобряване достъпа до заетост”:

 – активиране на икономически неактивни лица; посредничество за намиране на работа;

- професионално информиране и консултиране; психологическо подпомагане; мотивационно обучение;

- предоставяне на обучение; включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика; насърчаване на самостоятелната заетост и др.;

Направление II „Подобряване достъпа до образование”:

– превенция на ранното отпадане от училище;

- интеграция в образователната система на деца и младежи;

- подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие;

-  ограмотяване на възрастни;

Направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”:

– подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група;

- предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; повишаване информираността относно социалните и здравните им права;

- насърчаване семейното планиране и отговорното родителство;

- повишаване здравната култура и др.;

Направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на

негативните стереотипи”:

– планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие;

- общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване;

- подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики; инициативи за преодоляване на стереотипи;

- инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства).

* Задължително e проектите  да съдържат няколко дейности от направление III. „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”.

За да се гарантира интегрирания характер на интервенциите, препоръчително е включването на поне една дейност от всяко едно от останалите три направления.

 

Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.

 

По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за ВОМР.

 

4.Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

 

5. Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер  до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

6. Размер на финансовата помощ:

Бюджетът на тази мярка е в размер на 286 408 лв.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 100 000 лева.

 

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

Критерии

Скала на оценка

Максимален брой точки

1. Оперативен капацитет

 

10

1.1. Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение[1] през последните 5 години: (изброяват се дейностите)

0 - 5

 

 

5

1.1.А  Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение през последните 5 години

 

0 - 3

 

 

3

1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение[2] през последните 5 години

 

0 - 2

 

 

2

1.2. Опит на законния представител на кандидата  (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в организация, управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в дейности като тези, включени в проектното предложение и/или управленски опит.

0 - 5

5

2. Съответствие

 

15

2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се връзката между заложените цели и целите на процедурата, нуждите на целевите групи, както и предвидените резултати)

 

0 - 10

 

10

2.2.Описание на целевите групи по проекта и техните нужди

0 - 5

5

3. Методика и организация

 

30

3.1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати

0 - 15

15

3.2.Яснота на изпълнение на дейностите

0 - 15

15

4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета

0 - 15

 

15

5. Допълнителни специфични критерии

 

30

1.   Проектът включва дейности, които задоволяват индивидуалните потребности на узвимите групи от населението, роми и други представители на рискови групи 

0 - 10

 

10

2.   Проектът е с обоснована иновативност за територията на МИГ  

0 - 8

8

3.   Проектът е с гарантирана устойчивост след неговото приключване

0 - 6

6

4.   Проектът е с интегриран характер на дейностите 

0 - 6

6

ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

 

100

 

 

 


[1] Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б. В случай че не е предвидено участието на партньор по проекта, се взима само оценката по т. 1.1 А

[2] В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от оценките на всеки партньор.