МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка ОП РЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

1. Описание на целите и обхвата на мярката:

Мярката се финансира по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,  Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ”.

СЦ: „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа“.

Основна цел на мярката е да се създадат предпоставки и възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване. В същото време социалните предприятия ще бъдат обвързани в мрежа за предлагане на местни услуги и продукти под обща за територията марка, като едновременно с това се осигури  подкрепена заетост на уязвими социални групи  изключени от трудовия пазар.

Мярката допринася за изпълнение на специфична цел: „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа” на инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”.

Дейностите по настоящата мярка са насочени към улесняване достъпа до заетост и осигуряване подкрепа за социалното включване на уязвими рупи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика, чрез създаване на нови или развитието на съществуващи социални предприятия.

 

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ.

 

2. Допустими получатели (кандидати и партньори)*::

 • Неправителствени организации;
 • Доставчици на социални услуги;
 • Общините Дряново и Трявна.
 • Социални предприятия;
 • Работодатели;
 • Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания;
 • Обучителни организации.

*Забележка: Партньорствата са възможни, но не са задължителни.

Допустимите бенефициенти и партньори, посочени като такива по настояща мярка са избрани от сферата на стопанския, нестопанския сектор и публичен сектори, тъй като всички те разполагат с потенциал за изпълнение на проекти по приложимата мярка. Освен това, доставчиците на социални услуги, съществуващите социални предприятия   и двете общини – Дряново и Трявна са пряко заинтересовани от устойчивото развитие на социалната икономика на територията на МИГ.

 

Целеви групи:

Хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

 

Проблемите на посочените целеви групи се заключават в липсата на заетост, която е една от основните причини за бедност и социално изключване. Социални предприятия са тези, за които социалните цели или обществения интерес е причина за стопанската им дейност и чиито печалби основно се реинвестират за осъществяването на тези социални цели.

 

Иновативният подход се съдържа в начина на избор и  включването на мярката в стратегията за ВОМР, което е в следствие на направени проучвания на територията на МИГ. Бяха осъществени поредица от срещи, обществени обсъждания с различни представители на местната общност и други публични събития, на които бе заявена необходимостта от включване на тази мярка.

 

3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

 • Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;
 • Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
 • Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
 • Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
 • Оборудване и адаптиране на работни места;
 • Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика;
 • Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
 • Предоставяне на „подкрепена заетост” на хората с увреждания;
 • Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната икономика.

Допустими разходи:

Допустимите разходи се определят на база изискванията на глава 5, раздел I от ЗУСЕСИФ и ПМС № 189/28.07.2016г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, разпоредбите на Регламент № 1303/2013, Регламент № 1304/2013, Регламент № 966/2012 и приложимото национално законодателство за финансовата рамка 2014 – 2020г.

 

По-конкретно, допустимите разходи ще бъдат описани в Насоките за кандидатстване към всяка процедура за подбор на проекти от Стратегията за ВОМР.

 

4.Финансови параметри за проектите:
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева

Максимумът на общите допустими разходи по тази мярка е 200 000 лева.

 

5. Интензитет на подпомагане.

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

6. Размер на финансовата помощ .

Бюджетът на тази мярка е в размер на 400 000 лв.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 200 000 лева.

 

 

7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест:

 

Критерии

Скала на оценка

Максимален брой точки

1. Оперативен капацитет

 

10

1.1. Опит на кандидата и партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение[1] през последните 5 години: (изброяват се дейностите)

0 - 5

5

1.1.А  Опит на кандидата в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, като тези включени в проектното предложение през последните 5 години

 

0 - 3

 

 

3

1.1. Б Опит на партньора/партньорите в управлението на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение[2] през последните 5 години

 

0 - 2

 

 

2

1.2. Опит на законния представител на кандидата  (управител, прокурист и др.)/собственика на капитала на организацията в организация, управление/изпълнение на проекти на проекти и/или в дейности като тези, включени в проектното предложение и/или управленски опит.

0 - 5

5

2. Съответствие

 

15

2.1 Описание и обосновка на целите на проекта (оценява се връзката между заложените цели и целите на процедурата, нуждите на целевите групи, както и предвидените резултати)

 

0 - 10

 

10

2.2.Описание на целевите групи по проекта и техните нужди

0 - 5

5

3. Методика и организация

 

30

3.1. Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати

0 - 15

15

3.2.Яснота на изпълнение на дейностите

0 - 15

15

4. Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета

0 - 15

 

15

5. Допълнителни специфични критерии

 

30

1.    Проектът включва дейности, които задоволяват индивидуалните потребности на хората с увреждания и други представители на рискови групи 

0 - 6

 

6

2.    Проектът е свързан с друга дейност, финансирана  по друга мярка от СВОМР

0 - 6

6

3.    Проектът е с обоснована иновативност за територията на МИГ

0 - 6

6

4.    Проектът е с гарантирана устойчивост след неговото приключване

0 - 6

6

5.  Проектът включва междуобщинско сътрудничество в социалната сфера

0 - 6

6

ОБЩ, МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

 

100

 

 

 

Обща бележка по критериите за оценка на проектите по мерките от ОП РЧР: МИГ, след съгласуване с УО на ОП РЧР, има право да допълва и модифицира критериите, съобразно спецификата на съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Точките в самите раздели също могат да бъдат променяни в съответствие с конкретната процедура. В зависимост от спецификата на всяка една процедура могат да се добавят допълнителни критерии в рамките на четирите раздела. Разпределението и точкуването на критериите за оценка в рамките на всеки от разделите ще бъде определено в процеса на разработване на насоките за кандидатстване към одобрените стратегии, съгласно Указанията на УО на ОП РЧР по чл. 37, ал. 1 от ПМС 161/2016 г.

МИГ след съгласуване с УО на ОПРЧР могат да определят минимален брой точки за преминаване по отделните раздели и/или минимално допустима оценка за качество на проектните предложения.

 


[1] Оценката по т.1.1 се формира като средно аритметична оценка между оценките по т. 1.1 А и т. 1.1 Б. В случай че не е предвидено участието на партньор по проекта, се взима само оценката по т. 1.1 А

[2] В случай че са включени повече от един партньор, оценката се формира като средно аритметична от оценките на всеки партньор.