МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Отворени процедури по мярка ПРСР 4.1

МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.115 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие.

Целта на процедурата е повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, постигане на сътрудничество с производителите и преработвателите на земеделски продукти, повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства, подобрени условията на труд, подобрени хигиенни, ветеринарни, фитосанитарни, екологични и други условия на производство, подобрено качество на произвежданите земеделски продукти, както и осигурени възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Началният срок за подаване на проектните предложения е 19.10.2018 г., а крайният срок е 02.12.2018 г. 17.00 часа. Общият бюджет по процедурата е 150 000 лв.
 
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван в ИСУН на интернет адрес: BG06RDNP001-19.115 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 2018