МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка 1.1. "Професионално обучение и придобиване на умения"

Описание на целите и обхвата на мярката

Подкрепата се предоставя за обучение в областта на земеделието и горите за лица, ангажирани в сектора на селското стопанство и горското стопанство. Подпомагането обхваща дейности за професионално обучение и придобиване на умения, които ще включват курсове за обучение и семинари. Целта на мярката е повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп и обмен на знания и информация в областта на селското и горското стопанство, като с придобитите знания и умения земеделските стопани и горските стопани ще могат да повишат своята конкурентоспособност и ресурсна ефективност,  да подобрят екологичните показатели на стопанствата си като същевременно допринасят за развитие на устойчивата икономика на територията.

 

Обхват на мярката: Цялата територия на МИГ 

 

1.1.2.  Допустими получатели

Бенефициенти по мярката са организации, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари.

За подпомагане за организиране на курсове и на семинари могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение. Обучаващите организации трябва да имат право да провеждат обучение в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, горското стопанство, хранителните технологии , биотехнологиите, хидрология и климатология. 

За подпомагане за организиране само на семинари могат да кандидатстват научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите.

Бенефициентите по мярката са с постоянен адрес или седалище на територията на МИГ.

 

Условия за допустимост на кандидатите

За провеждане на курсове за обучение и за семинари – организациите трябва да отговарят на едно от следните условия:

-да са висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование и да имат актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, „Науки за земята“. За конкретните курсове за обучение по част от професия да имат съответстващи акредитирани специалности;

-да са професионална гимназия или център за професионално обучение по Закона за професионалното образование и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“. За конкретните курсове за обучение по част от професия да имат право да обучават по специалности от съответната професия;

Специфично допълнително условие, в допълнение към предходните условия, за  организациите, които провеждат специализираните курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника:

-да имат валидно разрешително от Министъра на земеделието и храните по Наредба №12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.

Специфично условие за научните институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите за организиране само на семинари:

-трябва да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.

 

1.1.3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности

По мярката се подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.

Курсовете за обучение са специални занятия с разработена учебна програма за постигане на конкретни цели на обучението за допустимите целеви групи. Курсовете могат да бъдат краткосрочни с продължителност 30 учебни часа, дългосрочни с продължителност 150 учебни часа и специализирани с продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Учебната програма на курсовете се разработва от обучаваща организация като учебна програма по част от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (ПОО) по всички професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“. В учебната програма на курсовете се предвижда задължително практическо обучение. Учебната програма за специализираните курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника се разработва в съответствие с националното законодателство. В учебните програми на курсовете в контекста на основната тема на курса  ще се включват задължително минимум 10 % от часовете по въпросите на смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, опазване на околната среда и  представяне на иновации. Ще се дава приоритет на курсове, в учебната програма на които е увеличен задължителният минимум часове по пресечните цели.

Семинарите са тематични срещи, на които се разглеждат и обсъждат конкретни теми. В зависимост от съдържанието на програмата и предвидените теми, продължителността на семинарите може да бъде 8 учебни часа или 18 учебни часа. Ще се дава приоритет на семинари с продължителност 18 часа по теми, свързани с изпълнение на включените в Мярка 10 и в Мярка 11 дейности и приоритетни теми за мярката, конкретизирани в обхвата на следните приоритетни области:

2А) Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;

2Б) Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;

3А) Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;

3Б) Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;

4А) Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;

4Б) Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;

4В) Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;

5А) Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;

5Б) Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

5В) Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;

5Г) Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;

5Д) Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство.

 

Допустими разходи

Бенефициентите по мярката получават безвъзмездна помощ, която се отпуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата  по дейности:

За курс 150 часа - 1 987 евро за един обучаем;

За курс 100 часа - 1 385 евро за един обучаем;

За курс 30 часа - 583 евро за един обучаем;

За семинар 8 часа -  280 евро за един обучаем;

За семинар 18 часа - 386 евро за един обучаем.

 

1.1.4. Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 5 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 25 275 лева.

 

1.1.5.Интензитет на подпомагане

Подпомагането по тази мярка е в размер на  100% от общите допустими разходи.

 

1.1.6.Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ по тази мярка  е в размер на  25 275 лева.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 25 275 лева.

1.1.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1.Критерии за оценка на капацитета на организацията – макс. 40 т.

1.1. Организацията е извършвала обучение на  земеделски и/или горски стопани и/или на заети лица в техните стопанства чрез курсове, семинари, индивидуално обучение и други подобни форми – макс. 20 т.:

- Изпълнен 1 проект – 10 т.

- Изпълнени 2 и повече проекта – 20 т.

1.2. Персоналът на организацията, ангажиран с предмета на дейност, е преминал обучение или е повишил квалификацията си в сферата на селското и/или горското стопанство – 10 т.;

1.3. Лекторите, които провеждат обучението  притежават  подходяща квалификация и опит по включените теми – 10 т.

2.Критерии според вида и качеството на обучителната дейност – макс. 30 т.

2.1. Проектът включва само курс/ове за обучение – 5 т.;

2.2. Проектът включва само семинар/и – 10 т.;

2.3. Проектът включва курс/ове за обучение и семинар/и – 20 т.

2.4. Оценка на методите и формите на обучение - ( проектът предвижда онагледяване, казуси и/или практическо обучение) – от 5 до 10 т.

3.Критерии за оценка качеството на проекта – макс. 30 т.

3.1.Избраните теми съответстват на местните потребности на земеделските и/или горски стопани - 10 т.;

3.2.Избраните теми включват запознаване с въвеждането на иновативни практики в сферата на селското/горското стопанство – 10 т.;

3.3.Избраните теми съответстват на включените в мярката приоритетни области от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони – 10 т.

Общ брой точки: 100