МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

4.1.1. Описание на целите и обхвата на мярката

Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Мярката цели, също така,  повишаване на дела на селското стопанство в икономиката на територията на МИГ, както и повишаване на заетостта в отрасъла.

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ 

4.1.2. Допустими получатели

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

1.  Регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

2.  Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;

3.  Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

4.  Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до една година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”.

4.1.3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности, свързани с:

Подкрепата ще бъде насочена към  инвестиции, свързани с:

- Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

- Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;

- Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;

- Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

- Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

- Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

- Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

- Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

- Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:

В съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година  за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Разходи за материални инвестиции:

1.  Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.

2.  Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.

3.  Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

4.  Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.

5.  Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1.

6.  Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.

7.  Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

8.  Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.

Разходи за нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като:

-Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

4.1.4.Финансови параметри за проектите:

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 120 000 лева.

4.1.5.Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

4.1.6.Размер на финансовата помощ

Финансова помощ по тази мярка  е в размер на 300 000 лева.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 60 000 лева.

4.1.7.Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1.Критериите според вида на продукцията макс. 15т. :

 • 1.1. Плодова продукция от трайни насаждения или зеленчуци или животинска продукция  – 10 т.
  • - над 50% от общото производство на стопанството - 5 т.
  • - над 85 % от общото производство на стопанството - 10 т.
 • 1.2.Производство на биологична продукция –  макс. 5 т.
  • - стопанството произвежда над 50% - 1 т.
  • - стопанството произвежда над 85 % - 5 т.

2. Приоритет ще бъде осигурен за изпълнението на проекти от млади фермери (за кандидати млади фермери изпълнили проект по мярка 112 от ПРСР 2007-2013 г. или по Мярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г., но не са подпомогнати по мярка 121 или  Мярка 4.1)   - 5 т.              

3. Проектът предполага свързаност с други участници от територията - макс. 14 т.

 • 3.1. Наличие на договори за доставка на стоки и услуги по проекта от територията на МИГ -  3 т.
 • 3.2. Наличие на договори за реализиране на продукцията на територията на МИГ – 6 т.
 • 3.3. Договор с хранително-преработвателно предприятие от територията на МИГ за доставка на суровини от земеделието -  5 т.

4. По мярката ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС.  – макс. 21 т.

4.1.Енергийна ефективност според % инвестиции  (по обосновка в бизнесплана):

- над 50 % - 4 т;

- над 85% - 6 т.

4.2.Иновативност на проекта - според % инвестиции  (по обосновка в бизнесплана):

- над 50 % - 4 т;

- над 85% - 6 т;

4.3.Опазване на околната среда според  % инвестиции (по обосновка в бизнесплана) :

- над 50 %  - 4 т;

- над 85% -  6 т;

4.4. Проектът предвижда регистриране на местен продукт - 3 т.

5. Приоритет ще се дава на кандидат осигуряващ заетост на допълнителен перосонал / ново работно място за целия период на изпълнение на проекта/ - макс. 15 т.

 • - за 1 работно място -  5 т.;
 • - за 2 и повече работни места – 10 т;
 • - осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5 т.

6. Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща квалификация и/или образование и/или  участие в семинар или друго обучително мероприятие)10 т.

7. Оценка на  БП / реалистичност, качество и икономически показатели макс. 20 т.

 • 7.1.Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР –5 т.;
 • 7.2.Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции – 5 т.;
 • 7.3.Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 5 т.;
 • 7.4.Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.

Общ брой точки: 100т.