МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

4.2.1. Описание на целите и обхвата на мярката

Мярка 4.2. има за цел да осигури подпомагане,  насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Инвестиционната подкрепа ще бъде насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации. Чрез инвестиционна подкрепа насочена към преработка на земеделска продукция ще позволи осигуряването на заетост. Подпомагането по мярката ще осигури по - пълно интегриране между преработвателите и доставчиците на суровини с цел производство на качествени и със специфични характеристики хранителни продукти, създаване на възможностите за логистична свързаност между доставчици, търговци и скъсяване на пътя до пазара. По- доброто интегриране между производители и преработватели ще позволи намаляване на суровинната уязвимост за уязвимите сектори от ХВП. Чрез подпомагането по мярката ще се насърчи сътрудничеството между земеделските производители при предприемане на общи инвестиции.

 

Обхват на мярката –  Цялата територия на МИГ 

 

4.2.2. Допустими получатели:

•   Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;

•   Предприятия /физически и юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

 

1. Кандидатите следва да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи  предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

2. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.

3. Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.

 

4.2.3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности:

. Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

•   Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

•   Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

- Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;

- Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

- Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

- Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;

- Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

- Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

- Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

- Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Допустими разходи:

В съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година  за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Разходи за материални инвестиции:

1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;

4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;

6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Разходи за нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата:

5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на кчеството и подготовка за сертификация в предприятията.

4.2.4.Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 15 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

 

4.2.5. Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

4.2.6. Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ по тази мярка е в размер на 100 000  лева.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 50 000 лева.

 

4.2.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1. Проектът предвижда въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и иновации в хранително-вкусовата промишленостмакс. 10 т.

1.1.Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност мин с 10% на предприятието  - 3 т.;

1.2.Проектът е иновативен за територията (по този подкритерии  се има предвид иновация, различна от регистриране на местен продукт)  на МИГ- 3т;

1.3.Проектът предвижда регистриране на местен продукт – 4 т.

2. Проектът е за  преработка на суровини от чувствителни сектори, които могат да осигурят съответната суровинна базамакс. 10 т.

- предприятието произвежда до 25% - 0 т.;       

- предприятието произвежда от 25 до 50% - 2 т.;

- предприятието произвежда над 50% - 5 т.;

- предприягието произвежда над 85 % - 10 т.

3. Проектът включва преработка и производство на биологични продукти  – 10 т.

4. Проектът предвижда инвестиции за развитие на производството на крайни продукти от местни суровини, които ще се реализират в туристическите обекти на територията на МИГ– макс. 20 т.

 4.1.Наличие на договори за суровини, произведени от земеделски стопани от територията на МИГ – 10 т.

 4.2.Наличие на договори с туристически обекти или специализирани магазини за традиционни храни от територията – 10 т.

5. Проектът осигурява  устойчива заетост в селските райони – макс. 15 т.

- за едно работно място – 5 т.,

- за  две и повече работни места - 10 т;

- осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5т.

6. Проектът е насочен към опазване на околната среда –  5 т.

7.Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща квалификация, и/или  участие в семинар или друго обучително мероприятие) –  10 т.

8. Оценка на  БП / реалистичност, качество и икономически показатели макс. 20 т.

8.1.Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 5 т.;

8.2.Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции – 5 т.;

8.3.Стойността на показателя „Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 5 т.;

8.4.Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.

 

Общ брой точки: 100т.