МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

6.4.1.1. Описание на целите и обхвата на мярката

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на територията на МИГ. Прилагането на Мярка 6.4.1 цели:

- Насърчаване на инвестиционните дейности за създаване на заетост и диверсификацията на неземеделските дейности;

- Подпомагане развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

- Чрез финансовата подкрепа ще се подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризма, съчетаващ природни и културни ценности.

 

Обхват на мярката –  Цялата територия на МИГ 

 

6.4.1.2. Допустими получатели

  • Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
  • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

 

6.4.1.3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

 

Условия за допустимост:

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

•  Инвестицията да се осъществява на територията на МИГ;

•  Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;

•  Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години /10 години при строително-монтажни работи/;

•  Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;

•  Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.

•  При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.

 

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

 

6.4.1.4. Интензитет на подпомагане

Финансовата помощ не може да надвишава 50%  от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

 

6.4.1.5. Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 120 000 лева.

 

6.4.1.6. Финансова помощ

Финансовата помощ по тази мярка е в размер на 873 425 лева.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 60 000 лева.

 

6.4.1.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1. Проектът е свързан със следните дейности/услуги – макс.20 т.

1.1.Инвестиции в къщи за гости и други обекти с места за настаняване  – 5 т.;

1.2.Инвестиции в спортни съоръжения – 7 т.;

1.3.Инвестиции, свързани с предоставяне на услуги за населението – 10 т.;

1.4.Инвестиции в производствена дейност в микропредприятие – 15 т;

1.5.Проектът предвижда регистриране на местен продукт – 5 т.

2. Кандидатът е физическо лице или собственик/управител на ЮЛ на възраст до 40 години, включително 5 т.

3. Проектът осигурява заетост макс. 15 т.

- за едно работно място – 5 т;

- за две и повече работни места – 10 т;

- осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5т.

4. Проектът се явява свързан или допълващ към друг проект към стратегията за ВОМР (проектът създава модел, механизмите на който осигуряват свързаност между дейности по други мерки на стратегията за ВОМР) 10 т.

5. Проектът предвижда мерки, директно свързани с опазването на околната среда (включва дейности за използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения)  – 5 т.

6. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел реклама на територията, насърчават туризма и териториалната идентичност –  макс. 20 т.

6.1.Проектът включва изграждане на туристически обекти с предлагане на традиционни храни и изделия – 5 т.;

6.2.Проектът включва производство на традиционни местни продукти от територията на МИГ - 10 т.;

6.3.Проектът включва изграждане на туристическа атракция свързана с привличане на туристи по иновативен подход, непознат за територията – 5 т.

7. Капацитет на кандидата – (наличие на документ, доказващ подходяща квалификация, и/или  участие в семинар или друго обучително мероприятие) – 10 т.

8. Оценка на  БП / реалистичност, качество и икономически показатели – макс. 20 т.:

8.1.Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 5 т.;

8.2.Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции – 5 т.;

8.3.Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 5 т.;

8.4.Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.

Общ брой точки: 105т.