МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка 7.5. "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

7.5.1 .Описание на целите и обхвата на мярката

Описание на целите:

Туризмът е сред основните приоритети  за развитие на територията на МИГ. Прилагането на мярката цели балансирано и устойчиво развитие на територията чрез развитие на туризма в района за да се обвържат местните туристически дадености с националните и европейски културни и туристически маршрути и с цел развитите туристически зони  да получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите.

Обхват на мярката –  Цялата територия на МИГ 

 

7.5.2. Допустими получатели

 • Общините Дряново и Трявна;
 • Юридически лица с нестопанска цел

 

7.5.3. Допустими дейности и разходи

Допустими дейности:

•  Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

•  Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

•  Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

•  Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

•  Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими разходи:

Разходите се свеждат до:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по мярката.

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

•  до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

•  разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

Условия за допустимост:

Дейностите трябва да се изпълняват на територията на МИГ; да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура; дейностите да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община; предвидените дейности да се изпълняват в съответствие с Програмата за развитие на туризма на територията на общината; да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на ЗООС; да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, а когато няма издадени заповеди за определяне на местата по Натура 2000 дейността да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ, ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане; дейностите да се изпълняват съгласно с препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо); ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези мерки; да не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение; да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи в който е доказано, че инвестицията ще доведат до социално–икономическо развитие на селскит район; да съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.

Не са допустими за подпомагане по мярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно значение.

Не се подпомагат дейности за изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции и на съоръжения за туристическа инфраструктура в рамките на териториите, подпомагани от ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020г.

 

7.5.4. Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 70 000 лева.

 

7.5.5. Интензитет на подпомагане

За бенефициенти Общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

7.5.6. Размер на финансовата помощ

Размерът на финансова помощ по тази мярка е 300 000 лв.

Размерът на финансова помощ за един проект не може да надвишава 70 000 лева.

 

7.5.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1. Проектът е предложен от бенефициент – макс. 10 т.:

 • Община Дряново или Община Трявна – 5 т.;
 • НПО или читалище – 10 т.

2. Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център –  5т.

3. Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността на района – макс. 20 т.:

 • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с местен  характер - на ниво населено място – 10 т.;
 •  Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с териториален характер - на ниво община –15 т.;
 • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с регионален характер -  на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ –  20 т.

4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора – макс. 15 т.:

 • До 500 човека –  5 т.;
 • Повече от 500 човека -10 т.;
 • Повече от 1000 човека – 15 т.

5. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението макс. 20 т.:

 • Подкрепят се една група – 10 т.;
 • Подкрепят се повече от една група  - 2 0т.

6. Проектът е иновативен по своя характер и предлага нови инициативи/услуги за територията за повишаване на качеството и условията на живот в района – макс. 15 т.:

 • На едно населено място – 5 т.;
 • На част от територията на МИГ -10 т.;
 • На цялата територия на МИГ – 15 т.

7. Проектът е консултиран и съгласуван с местната общност (проектът е одобрен от местната общност като обществено значим, което е видно от приложени документи. Документът следва да е различен от  Решение на Общинския съвет на съответната община) 15 т.

Общ брой точки: 100 т.