МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата"

7.6.1. Описание на целите и обхвата на мярката

Описание на целите:

Прилагането на Мярка 7.6. цели запазването на духовния и културния живот на населението, което е от важно значение за развитието на района. Неговото културно-историческо развитие обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в различни обекти с религиозно значение, църкви, храмове и манастири. Предвидените по мярката интервенции в този вид инфраструктура ще позволят да се запази културната идентичност и традиции и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи на територията на МИГ.

Обхват на мярката –  Цялата територия на МИГ 

 

7.6.2. Допустими получатели

Местни поделения на вероизповеданията от територията на МИГ

 

7.6.3.  Допустими дейности и разходи

Допустими дейности:

В рамките на тази мярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Допустими разходи:

Разходите се свеждат до:

а) Подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката.

Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

Условия за допустимост:

Дейностите трябва да се изпълняват на територията на МИГ; да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;  да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на ЗООС; да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление а когато няма издадени заповеди за определяне на местата по Натура 2000 инвестицията да е съгласувана с МОСВ, ЗЗТ,  ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане; дейностите да се изпълняват съгласно препоръките от извършените оценки, както и условията и мерките в съответния административен акт на компетентния орган съгласно ЗООС, ЗЗТ и ЗБР и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане (когато е приложимо); ако дейностите се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОЗЗ да се представи проект за рекултивация на нарушени терени или залесяване на териториите с подходящи растителни видове, когато националното законодателство изисква да се приложат тези мерки; ако съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията; дейността да не надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро и финансовата помощ за един кандидат да не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020г.

Бенефициентът - местно поделение на вероизповедание трябва да е регистриран като юридическо лице, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или е признат за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон.

 

7.6.4.Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 35 000 лева.

 

7.6.5. Интензитет на подпомагане

За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.

7.6.6. Размер на финансовата помощ

Размерът на финансовата помощ по тази мярка е 50 000 лв.

Размерът на финансовата помощ за един проект не може да надвишава 35 000 лева.

 

7.6.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1. Проектът се изпълнява в населено място различно от общинския център – 5 т.

2. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на групи от населението в неравностойно положение -  макс. 20 т.:

  • Подкрепя се една група – 10 т.;
  • Подкрепя се повече от една група - 20 т.

3. Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на мярка 7.6. от стратегията – 20 т.

4. Брой население, което ще се възползва от реализираните дейности  -  30 т.;

  • До 1000  – 10 т.;
  • От 1000  до 5000 – 20 т.;
  • Над 5000 – 30 т.

5. Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта – макс. 25 т.:

5.1.Проектът е за  паметник на културата с местно значение – 10 т.;

5.2.Проектът е с широка обществена значимост и съгласуван с местната общност – 15 т.

Общ брой точки: 100 т.