МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка 8.5. "Инвестиции подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми"

8.5.1. Описание на целите и обхвата на мярката

Описание на целите:

Подпомагането по настоящата мярка цели смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите и увеличаване привлекателността на гората или залесената площ за отдих и почивка.

 

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ

 

8.5.2. Допустими получатели:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общините Дряново и Трявна, в качеството си на собственици или стопанисващи горски територии;
 • Юридически лица, стопанисващи горски територии.

 

8.5.3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

Мярката  подпомага непроизводствени горски инвестиции, насочени към:

1. Увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за отдих и почивка в съответния район, в т.ч.:

•  изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура - пешеходни пътеки,  съоръжения за отдих, указателни табели, информационни табла, заслони и наблюдателни  точки;

2. Подобряване на потенциала на екосистемите за смекчаване на последиците от изменението на климата, без да се изключват икономическите ползи в дългосрочен план, в т.ч.:

•  превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори;

•  превръщане на изкуствени гори в смесени високостъблени гори за увеличаване на превръщане на иглолистните култури на нетипични месторастения в естествени насаждения;

•  възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси;

•  презалесяване.

 

Допустими разходи:

Материални инвестиции:

1. Разходи за увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за отдих и почивка в съответния район, в т.ч.:

• изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура - пешеходни пътеки,  съоръжения за отдих, указателни табели, информационни табла, заслони и наблюдателни  точки;

2.Разходи за подобряване на потенциала на екосистемите за смекчаване на последиците от изменението на климата, без да се изключват икономическите ползи в дългосрочен план, в т.ч.:

• превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори;

• превръщане на изкуствени гори в смесени високостъблени гори за увеличаване на превръщане на иглолистните култури на нетипични месторастения в естествени насаждения;

• възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси;

• презалесяване.

3.Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и ненадхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

 

Нематериални инвестиции:

1.  Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

2.  Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3.  Закупуване на софтуер;

4.  Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията;

5.  Разходи за изработване на планове за управление на горите или на равностоен инструмент.

 

Авансови плащания са допустими в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

Условия за допустимост:

•  Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горската територия или правото си да я стопанисват;

•  Минималната площ на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, трябва да бъде както следва:

•  0.5 ха за физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

•  1.0 ха за Общини, собственици/стопанисващи горски територии;

•  1.0 ха за юридически лица, стопанисващи държавни горски територии;

•  1.0 ха за юридически лица, наематели на горски територии;

•  изграждане на дребномащабна туристическа инфраструктура;

•  Подпомагането ще бъде допустимо само за еднократни за периода на действие на Стратегията дейности в горите;

•  Допустими за подпомагане ще бъдат само проекти, които отговарят на определен минимален брой точки;

•  Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;

•  Оперативни разходи, разходи за поддръжка и годишни плащания не са допустими за подпомагане.

 

8.5.4. Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 85 000 лева

 

8.5.5. Интензитет на подпомагане

Подпомагането по тази мярка е до 100% от общите допустими разходи.

 

8.5.6. Размер на финансовата помощ

Бюджетът на тази мярка е в размер на 85 000 лева

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 85 000 лева.

 

8.5.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

 1. Критерии според вида на кандидата – макс. 20 т.:
 • Кандидатът е ползвател на гори, предмет на инвестицията – 10 т.;
 • Кандидатът е собственик на гори, предмет на инвестицията – 20 т.

2. Критерии според вида на инвестицията – макс. 20 т.:

 • Разходи за увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за отдих и почивка – 10 т.;
 • Разходи за подобряване на потенциала на екосистемите за смекчаване на последиците от изменението на климата – 20 т.

3. Критерии според големината на площта, обхваната от проекта – макс. 20 т.:

 • Площ до 10 ха – 10 т.;
 • Площ над 10 ха – 20 т.

4. Критерии според броя и вида на дейностите– макс. 20 т.:

 • Проектът включва една дейност – 5 т.;
 • Проектът включва две дейности – 10 т.;
 • Проектът включва повече от две дейности – 20 т.

5. Критерии според обхвата на проекта – макс. 10 т.:

 • Дейностите ще окажат въздействие върху едно населено място – 5 т;
 • Дейностите ще окажат въздействие върху повече от едно населено място – 10 т.

6. Обвързаност на проекта с други дейности – макс. 10 т.:

 • Проектът ще окаже въздействие върху развитието на една допълнителна дейност на територията – 5т;
 • Проектът ще окаже въздействие върху развитието на повече от една допълнителна дейност на територията – 10 т.

 

Общ брой точки: 100 т.