МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Мярка 8.6. "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти"

8.6.1. Описание на целите и обхвата на мярката

Описание на целите:

Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, което да позволи на последните да продължат с устойчивото управление на горите си.

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ

 

8.6.2. Допустими получатели:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общините Дряново и Трявна в качеството си на собственици на горски територии;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
 • МСП.

 

8.6.3. Допустими дейности и разходи:

Допустими дейности:

1.Преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

2. Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

 - отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

3.  Закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

 

Допустими разходи:

Разходи за материални инвестиции:

1.Разходи за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

- изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

- закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

2. Разходи за инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

 - отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

- закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

3.    Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

 

Разходи за нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация.

 

Авансови плащания са допустими в размер до 50% от одобрената финансова помощ.  

 

Условия за допустимост:

•  Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина в горите, които стопанисва бенефициента  позволява подходящото му ефикасно използване;

•  Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;

•  Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;

•  Юридическите лица - частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;

•  Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;

•  Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на дървесина са допустими за подпомагане само ако преработват не повече от 10 000 куб. м. обла дървесина годишно;

•  Кандидатите за подпомагане за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти, както и закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина представят бизнес план за доказване на икономическа жизнеспособност;

•  Простото възстановяване на гъстотата на гората или възстановяване на същата гора след окончателна сеч е недопустимо за подпомагане;

•  Разходите за поддръжка и текущи разходи не са допустими за подпомагане по тази мярка.

 

8.6.4. Финансови параметри за проектите

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 10 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 90 000 лева.

 

8.6.5. Интензитет на подпомагане

Подпомагането по тази мярка ще бъде 50% от общите допустими разходи.

 

8.6.6. Размер на финансовата помощ

Бюджетът на тази мярка е в размер на 200 000 лева.

Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 45 000 лева.

 

8.6.7. Обективни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

1. Проектът предвижда въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост – макс.10 т.

1.1.Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност  с мин. 10% на предприятието  - 5 т.

1.2.Иновации според % иновации: над 30% - 5 т.;

2.Проектът е на  територията на община с висока лесистост (от 30% до 60% и  над 60%, като се дава приоритет на по-високия процент) – 10 т.;

 • от 30% до 60% - 5 т.
 • над 60% - 10 т.

3.Проектът е за инвестиция за техника, която притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип – 10 т.;

4.Проектът е за  преработка и е с подсигурена собствена или договорена суровина от местни доставчици – 15 т.

 • над 50% - 10 т.;
 • над 85 % - 15 т.

5. Проектът осигурява  устойчива заетост в селските райони – макс. 15 т.

 • за едно работно място – 5 т.;
 • за две и повече раб. места - 10 т;
 • осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5т.

6. Проектът включва дейности за опазване на околната среда – 10 т.

7. Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща квалификация, и/или  участие в семинар или друго обучително мероприятие)  10 т.

8. Оценка на  БП / реалистичност, качество и икономически показатели - 20 т.

8.1.Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 5 т.;

8.2.Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции. – 5 т.;

8.3.Стойността на показателя ‘Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 5 т.;

8.4.Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.

 •  

Общ брой точки: 100 т.