МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Структура на МИГ

Органи на сдружението са:

 Колективен върховен орган (Общо събрание). Колективният върховен орган (КВО) е върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички негови членове. В състава на КВО влизат физически лица (ФЛ) и юридически лица (ЮЛ), представители на публичния, стопанския и нестопанския сектори, включително двете общини – община Дряново и община Трявна. Представителството между различните сектори отговаря на изискванията на чл.12, ал.1, т.5 от Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. като никой от трите сектора не превишава 49%. Общата численост на КВО е 43 лица, в т.ч. ФЛ/ЕТ– 3 бр. и ЮЛ – 40 бр. Съотношението е следното: публичен сектор – 2 броя - 4,7 %, стопански сектор – 21 бр. – 48,8%, нестопански сектор – 20 бр. – 46,5%. В състава на КВО  има и представители на маргинализираните общности, в лицето на Сдружение "Дружество за умствено и психически увредени лица".

80% от идентифицираните в анализите заинтересовани от изпълнението на стратегията страни са представени в състава на КВО. От десет групи заинтересовани страни от територията, в състава на КВО са включени осем групи. Липсват представители на образователни институции, здравни и социални организации.

Колективен управителен орган (Управителен съвет). Колективният управителен орган (КУО) се състои от  7 лица, членове на Сдружението, както следва:

-      публичния сектор – един представител  - Община Трявна, заемащ 14% от състава на КУО;

-      трима представители на стопанския сектор, заемащ 43% от състава на КУО;

-      трима представители на нестопанския сектор , заемащ 43% от състава на КУО.

 

По този начин представителството между различните сектори  отговаря на изискванията на чл.12, ал.1, т.5 от Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. никой от  трите сектора да не превишава 49%.